Skriftlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1897 (2011-2012)
Innlevert: 07.09.2012
Sendt: 10.09.2012
Besvart: 19.09.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): I dagens utgave av Stavanger Aftenblad fremkommer det at anbudsgrunnlaget for å bygge Ryfast kun er tilgjengelig på norsk.
Vil statsråden straks sørge for at dette og fremtidige anbud kan leveres på f.eks. engelsk, at all kommunikasjon kan foregå på engelsk og at dette ikke påvirker fremdriften i Ryfast-prosjektet?

Begrunnelse

Det er direkte oppsiktsvekkende at anbudsdokumenter ikke produseres på engelsk eller andre språk i tillegg til norsk.
Å ha flere som gir tilbud vil som regel medføre høyere konkurranse, bedre kvalitet, raskere gjennomføring og lavere priser. I et Europa som leter etter arbeidsoppgaver i store prosjekter så bør norske myndigheter bidra for å dempe presset og redusere priser.
Internasjonale selskaper kan selvsagt knytte til seg norske samarbeidspartnere både i en anbudsfase, forhandlingsfase og gjennomføringsfase. Problemet vil ofte være at oversettelser og tolkninger dermed gjøres ulikt fra språk til språk og firma til firma. Dermed øker medarbeider og risikoen for selskapene, noe som kan medføre at færre faktisk leverer inn anbud.
I tillegg vil det kunne medføre at entreprenørene må prise inn en økt risiko i sin totalpris og dermed kan anbudssummene øke unødig.
Statsråden har et overordnet ansvar for at norske veger bygges best mulig, raskest mulig og billigst mulig. At Ryfast har svært høy lokal finansiering og bompengeandel fritar ikke staten for ansvar for at prisen blir lavest mulig.
I et internasjonalt arbeidsmarked hvor svært mange norske bedrifter allerede i dag kommuniserer på engelsk burde det være rimelig enkelt for norske veimyndigheter å gjøre det samme.
Både håndbøker, veiledere, anbud, anbudsdokumenter, møter og kommunikasjon må i fremtiden være tilgjengelig på flere språk enn norsk.
På denne bakgrunn ber jeg statsråden sørge for at staten ikke bidrar til å øke prisen og redusere kvaliteten ved å ha mangelfulle anbudsregler.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Det er viktig å tilrettelegge for god konkurranse om de ulike entreprisene i Ryfast-prosjektet uten at dette skaper forsinkelse i framdriften. Tilrettelegging for utenlandske entreprenører er del av de tiltak Statens vegvesen gjør for å oppnå god konkurranse.

Statens vegvesen har vært aktive med tilrettelegging for å spre informasjon om Ryfast-prosjektet i europeiske fagtidskifter for anleggsbransjen og har nylig avholdt et eget informasjonsmøte med presentasjoner både på norsk og engelsk for norske og utenlandske aktører. Det var meget god oppslutning fra både utenlandske entreprenører og leverandører, og i presentasjonene ble det gitt grundig informasjon både om prosjektinnhold og kontrakt. I løpet av høsten 2012 vil det på Statens vegvesens internettside bli lagt ut en engelsk versjon av informasjonen om Ryfast-prosjektet.

For Ryfast-prosjektet, som for andre anskaffelser over terskelverdien på 5 mill. Euro, utlyses alle entreprisene i tråd med europeisk regelverk i den felles europeiske utlysningsbasen TED. Utlysningsteksten for konkurransene, med generell informasjon om det aktuelle prosjektet, er utformet på engelsk og blir oversatt til alle aktuelle språk i EØS-området ved utlysning. I tillegg vil de generelle delene av konkurransegrunnlagene bli oversatt til engelsk som orienterende tekst. De mer detaljerte og konkrete delene av konkurransegrunnlagene vil være utformet på norsk, og norsk vil være kontraktenes språk.

Når det generelt gjelder offisielt språk i gjennomføring av en kontrakt, kan dette være kun ett språk. Dokumenter i andre språk enn kontraktens vil bli begrenset til å ha orienterende karakter. Enhver tilbyder må etter eget behov skaffe ressurser for tolkninger i kontraktens språk for å oppnå den nødvendige språklige presisjon for prisgivning. Dette vil også gjelde for norske entreprenører i de tilfeller en byggherre har valgt å utforme konkurransegrunnlaget i et annet språk enn norsk.

Det hviler stort ansvar på byggherren for å skape klarhet i konkurransegrunnlagene, og det vil ikke være aktuelt for Statens vegvesen å la kontraktsdokumenter i andre språk få offisiell status for gjennomføringen. Imidlertid vurderer Statens vegvesen kontinuerlig hvilke håndbøker og maldokumenter for kontrakter det er hensiktsmessig å oversette til andre språk som orientering til utenlandske tilbydere.