Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1993 (2011-2012)
Innlevert: 24.09.2012
Sendt: 24.09.2012
Besvart: 02.10.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Viser til skriftlig spørsmål, Dokument 15:1782 (2010-2011) hvor Nærings- og handelsministeren svarte at en hadde som målsetting å øke kartleggingsprosenten av Norges geologiske områder for mineralforekomster fra 14 til 21 pst innen utgangen av 2011.
Kan statsråden redegjøre for om denne målsettingen ble nådd, hva er status nå samt hvilke målsettinger har en for kartlegging av mineralforekomster i løpet av 2012?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Som kjent gjennomfører Norges geologiske undersøkelse (NGU) geofysisk kartlegging fra fly og helikopter av Norges landområder, med vekt på viktige områder for mineralressurser. Det vesentlige av kartleggingen utføres innen programmet ”Mineralressurser i Nord-Norge” (MINN) som er en særskilt satsing (2011-2014) med øremerkede bevilgninger over statsbudsjettet.

Før programmet ble startet var dekningen av slike geofysiske data med tilstrekkelig god kvalitet 14 pst. av fastlands-Norge. Ved utgangen av programmets første år, 2011, var dekningen økt til 20,2 pst. Pr. 15. september 2012 var den 27,2 pst., og forventes å være 28,8 pst. ved årsskiftet.

NGU har også økt dekningen av detaljerte geologiske kart i målestokk (M) 1:50.000, slik at denne nå er på 55 pst. av arealet i fastlands-Norge. Fra før har NGU fullført kartleggingen i M 1:250.000.

Kartleggingen som er gjennomført av NGU har bidratt til økende interesse fra industrien. I 2012 brukte industrien ca. 70 mill. kr. til mineralleting. Resultatene etter disse arbeidene vil i kunne gi svar på om kartlagte forekomster kan gi grunnlag for lønnsom drift.