Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1936 (2011-2012)
Innlevert: 14.09.2012
Sendt: 17.09.2012
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 24.09.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Nødnettet er i ferd med å føye seg inn i rekken av offentlige skandaleprosjekter innenfor IKT, og den ene blålysetaten etter den andre sier at det nye nødnettet ikke dekker deres behov.
Hvilke endringer har blitt gjort i kravene til dekning og lignende etter at kontrakten ble overført fra Siemens til Motorola, er det forhold fremover som tilsier ytterligere forsinkelser, og hva er kostnadene nå beregnet til?

Begrunnelse

FrP advarte allerede da Stortinget behandlet statsbudsjettet for 2005, der vi gikk inn for en teknologinøytral anbudsrunde med vekt på dataoverføringskapasitet som åpner for direktesendte bilder, medisinsk data og posisjoneringsinformasjon for alle enheter på et ulykkessted. Etter at man valgte TETRA-løsningen, har kostnadsøkningene og nye utsettelser kommet på rekke og rad. Jeg vil for øvrig vise til at jeg tidligere har hatt skriftlig spørsmål om nødnettet Dokument nr. 15:62 (2009-2010) av 15.10.2009, Dokument nr. 15:155 (2011-2012) av 27.10.2011, Dokument nr. 15:1338 (2011-2012) av 04.05.2012 og Dokument nr. 15:1791 (2011-2012) av 23.08.2012.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Ad endringer i kontrakten mht. dekning og lignende.

Nødnett skal bygges som besluttet av Stortinget. Prop. 100 S (2010-2011) sier at det ved landsdekkende utbygging er en målsetting at Nødnett skal dekke 79 % av landarealet og nær 100 % av befolkningen. Det skal være dekning langs alle europaveier, riksveier og fylkesveier samt i byer og tettsteder, også i stor grad innendørs. Dette ligger til grunn for arbeidet med å rulle ut Nødnett i hele landet. I forbindelse med overføringen av kontrakten fra Nokia Siemens Networks til Motorola er ingen av disse grunnleggende forutsetningene endret.

Ad fare for ytterligere forsinkelser

Første byggetrinn, området rundt Oslofjorden, ble overlevert fra den opprinnelige leverandøren med en forsinkelse på om lag tre år. I tråd med ekstern kvalitetssikrers anbefaling og regjeringen og komiteens føringer, se Prop. 100 S (2010-2011) og Innst. 371 S (2010-2011), Prop. 1 S (2011-2012), jf. Innst. 13 S (2011-2012) er utbyggingstiden forlenget til 42 måneder for å redusere risikoen for prosjektgjennomføringen. Det er lagt robuste planer for landsdekkende utbygging og Nødnett skal være ferdig utbygd innen utgangen av 2015. Det er således ingen indikasjoner i dag på at utbyggingen vil bli forsinket.

Kostnader – første byggetrinn

I Prop. 100 S (2010–2011), jf. Innst. S. nr. 371 (2010–2011) fremgår det at Direktoratet for nødkommunikasjon anslår de samlede kostnadene for første utbyggingstrinn, inkludert leveranser, drift av Nødnett, prosjektorganisasjonen og direktoratet i 2011 til

1 347 mill. kroner. I underkant av 200 mill. kroner av kostnadsoverskridelsen i første byggetrinn skyldes prosjektforsinkelse og ble benyttet til drift av direktoratet og radionettet under første byggetrinn.

Nødnett brukes daglig i første utbyggingsområde av om lag 8 600 brukere fra brann, helse og politi. Erfaringene med bruken er i hovedsak god. Der svakheter avsløres, forbedres stadig systemet.

Kostnader, annet byggetrinn (Landsdekkende utbygging)

Regjeringen fremmet i april 2011 Prop. 100 S (2010–2011) Fullføring av utbygging og drift av Nødnett i hele Fastlands-Norge. Stortinget vedtok 9. juni 2011, jf. Innst. 371 S (2010–2011), å bygge ut Nødnett i resten av landet. Kostnadsrammen for trinn 2 er satt til 4 700 mill. kroner (2010-kroner), inkludert drift i utbyggingsfasen. Av dette utgjør styringsrammen 3 950 mill. kroner, mens 750 mill. kroner er usikkerhetsavsetningen for prosjektet. Den totale ramme for annet byggetrinn ligger fast.