Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1958 (2011-2012)
Innlevert: 19.09.2012
Sendt: 19.09.2012
Rette vedkommende: Utenriksministeren
Besvart: 24.09.2012 av utenriksminister Espen Barth Eide

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Norsk fiskeri- og havbruksnæring er nå svært bekymret for hva tolløkningene på landbruksvarer kan bety av mottiltak fra våre handelspartnere når det gjelder norsk eksport av fiskeprodukter. Regjeringens beslutning om tolløkninger skaper usikkerhet og svekket forutsigbarhet for næringen.
Hva har statsråden gjort så langt og hva vil hun foreta seg for å begrense skadevirkninger av andre lands eventuelle mottiltak i form av toll på fiskeprodukter og problemer med fremtidige fiskeriavtaler?

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: De foreslåtte endringer når det gjelder prosenttoll for enkelte landbruksprodukter vil bli fremmet som en del av statsbudsjettet 8. oktober (2012). Det er Regjeringens oppfatning at den foreslåtte omleggingen vil ha begrenset økonomisk betydning for EU. Vi har merket oss de foreløpige reaksjonene fra EU på forslaget, og har informert om at vi vil, når budsjettet er fremlagt, forklare i detalj bakgrunnen for forslaget og eventuelt ta i bruk de prosedyrer for dialog som EØS-avtalen foreskriver.

Den foreslåtte justeringen vil ligge innenfor våre internasjonale forpliktelser i WTO. I forhold til EØS-avtalen har Regjeringen fulgt opp og vil fortsette å følge opp målsettingen i artikkel 19 om en gjensidig fordelaktig liberalisering av handelen med landbruksprodukter innenfor rammen av partenes respektive landbrukspolitikk.