Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1966 (2011-2012)
Innlevert: 19.09.2012
Sendt: 20.09.2012
Rette vedkommende: Utenriksministeren
Besvart: 24.09.2012 av utenriksminister Espen Barth Eide

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Vi har gjennom diverse oppslag og debatter i mediene blitt gjort oppmerksom på regjeringens planer om å endre tollsystemet på en rekke landbruksprodukter for ytterligere å beskytte norsk landbruk mot konkurranse. Dette har medført bekymring både innenfor fiskerinæringen og ikke minst hos våre handelspartnere særlig i EU. Fiskerinæringen frykter at det vil komme motreaksjoner knyttet til fiskeeksporten som følge av den varslede innstrammingen.
Deler statsråden denne bekymringen og hva vil hun gjøre?

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: De foreslåtte endringer når det gjelder prosenttoll for enkelte landbruksprodukter vil bli fremmet som en del av statsbudsjettet 8. oktober (2012). Det er Regjeringens oppfatning at den foreslåtte omleggingen vil ha begrenset økonomisk betydning for EU. Vi har merket oss de foreløpige reaksjonene fra EU på forslaget, og har informert om at vi vil, når budsjettet er fremlagt, forklare i detalj bakgrunnen for forslaget og eventuelt ta i bruk de prosedyrer for dialog som EØS-avtalen foreskriver.

Den foreslåtte justeringen vil ligge innenfor våre internasjonale forpliktelser i WTO. I forhold til EØS-avtalen har Regjeringen fulgt opp og vil fortsette å følge opp målsettingen i artikkel 19 om en gjensidig fordelaktig liberalisering av handelen med landbruksprodukter innenfor rammen av partenes respektive landbrukspolitikk.