Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1972 (2011-2012)
Innlevert: 19.09.2012
Sendt: 20.09.2012
Besvart: 28.09.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Kan statsråden avklare hvorvidt utbygging av E6 fra Minnesund og nordover skjer i tråd med gjeldende regelverk, for eksempel håndbok 062, om trafikkmaster langs denne veien innenfor veiens sikkerhetsområde, er kollisjonstestet i henhold til EN 12767, eller om det er brukt tunge COR-TEN stålrør trafikkmaster?

Begrunnelse

"Forgiving roadsides" er et sentralt trafikksikkerhetsbegrep, og en viktig del av forebygging av alvorlige utfall av ulykker.

Cirka halvparten av alle utforkjøringer skjer ut i veigrøften, og ikke over veien. Ved høyere hastigheter over 50 km/t blir slike ulykker ofte alvorlige, særlig om trafikanten treffer et stålrør. Vanligvis skjer slike utkjøringsulykker i omtrent 5 – 10 grader, slik at man "feier" med seg det meste over et langt strekk. Det er derfor ekstra viktig at de delene som er montert i veiskulderen er av en slik kvalitet at det utgjør et minst mulig risikomoment de gangene ulykken er ute.
Sideområdet er ofte fullt av livsfarlige hindre som farlige trafikkstopler, skråninger, betongklosser og unødig mye autovern istedenfor myke skråninger hvor uheldige bilister kan kjøre fra seg hastigheten utenfor veibanen uten å bli påkjørt av etterfølgende biler.
Det finnes mye forskning på å sikre veiens side område bedre, blant annet et 5 års RISER-studie utført i 8 land av renommerte universitet som er oppsummert i "Designing safer roadsides" hvor begrepet krever at trafikkmaster langs med vei innenfor veiens sikkerhetsområde skal kollisjonstestes i henhold til EN 12767.
Norge ble første land som krevet ettergivende master langs veien. Dette har vært med på å redusere skadeomfanget i utforkjøringer og antall dødsulykker i veiens sideområde. Høyre er gjort kjent med at det nå er innklaget en sak for KOFA, hvor det klages på at Statens vegvesen i utbyggingen av E6 nordover fra Minnesund har omgått reglene. Klager hevder at alle typer godkjente norsktestede master er utestengt fordi prosjektet krever utestet Corten stål.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Ved planlegging og utbygging av E6 Gardermoen – Biri er det lagt stor vekt på å få en sikker veg med god estetikk. Av elementene som skal bidra til dette er en «ren» sikkerhetssone. Plassering av skilt i denne sonen er derfor redusert til et minimum, der sideforholdene ikke tillater annet. I skiltplanen er det derfor angitt at skiltfundamentene skal stå utenfor sikkerhetssonen. En slik plassering kan også gi en fordel ved mindre slitasje på skiltene.

Grunnlaget for beskrivelse av skiltstolper og andre utstyrselementer er et resultat av et arbeid med designprogram og formingsveileder for prosjektet. Dette gjelder for hele strekningen E6 Gardermoen – Biri, og skal sikre en helhetlig utforming, bl. a. tilpasset omgivelsene. I dette ligger også bruk av Corten-stål, såkalt rusttregt stål, i bl. a. stolper og rekkverk. Tillatelse til å bruke dette materialet i slikt vegutstyr er foreløpig ikke videreført for andre prosjekter. Årsaken er manglende dokumentasjon av langtidsholdbarhet. Prosjektet har imidlertid økt kravet til stålkvalitet noe, og vil benytte dette som helhetlig materialbruk på hele strekningen fram til Biri, i tråd med vedtatt designprogram. Vegarbeidene startet i 2007. Foreløpig er to parseller ferdigstilt etter dette programmet.

Gjeldende regelverk i vegnormalene gjelder i prinsippet innenfor sikkerhetsavstanden slik den er definert i vegnormalene. Utenfor denne gjelder ikke de samme kravene. Mastene utstyres med bruddbolter, som gjør konstruksjonen svak for direkte påkjørsler, men de er ikke kollisjonstestet slik det kreves for master som monteres innenfor sikkerhetsavstanden.

Plasseringen har virkning for synsvinkel og refleksjonsforhold. Eventuell redusert synbarhet på grunn av dette er kompensert med større skiltplater og bokstaver, og bedre refleksjonsegenskaper.