Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1973 (2011-2012)
Innlevert: 19.09.2012
Sendt: 20.09.2012
Besvart: 03.10.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Jernbaneverket har gjort en analyse av stasjonsstrukturen på flere jernbanestrekninger i Norge.
Kan statsråden redegjøre for om prinsippet om forsvarlig saksbehandling er blitt fulgt ved vurderingen og avgjørelsen om å legge ned Steinberg stasjon fra og med 9. desember 2012, og vil statsråden eventuelt gripe inn og sikre fortsatt drift på Steinberg stasjon?

Begrunnelse

I april/mai 2012 la Jernbaneverket rapporten "Jernbanens stasjonsstruktur 2012 - På vei mot en mer markedstilpasset stasjonsstruktur" ut på høring.
Rapporten konkluderer med å legge ned blant annet Steinberg stasjon, noe Jernbaneverket vurderer å gjøre ved ruteendringer gjeldende fra 9.desember 2012.
Steinberg stasjon og tettstedet Steinberg er en del av Drammensregionen og del av arbeidsmarkedsregionen på sentrale Østlandet.
Området opplever økt befolkningstilvekst og er et godt supplement for bo- og nærmiljø til pressområdene i og rundt de store byene og tettstedene på Østlandet.
Det spekuleres i om Jernbaneverket allerede hadde fattet sin beslutning om å legge ned Steinberg stasjon før den aktuelle rapporten ble sendt ut på høring.
Det er av flere også stilt spørsmålstegn om at de lovede kompensasjonsordningene for å hindre at dagens kollektivtilbud for boende og reisende til og fra Steinberg skal bli svekket, er tilstrekkelig.
Det stilles også spørsmålstegn om nedleggelsen av Steinberg stasjon viser Stoltenberg II-regjeringens sanne ansikt når de så varmt snakker om økt satsing på kollektivtransport og jernbane og tilrettelegging for å flytte og bo i distriktene.
En svekking av tog- og kollektivtilbudet i og rundt Steinberg vil kunne få negative ringvirkninger ved at området ikke vil være så attraktivt som å bo i de større byene og tettstedene i området hvor kollektivtilbudet ikke vil bli rammet av disse endringene.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: NSB AS, Jernbaneverket og Samferdselsdepartementet har siden 2007 arbeidet for å kunne gi de reisende et utvidet og forbedret togtilbud på Østlandet gjennom omlegging til en ny grunn- rute. Arbeidet har vært svært krevende siden alle togbevegelser skal planlegges ned til minste detalj og siden det har vist seg at det har vært behov for en rekke mindre infrastrukturtiltak for å tilrettelegge for den store omleggingen. Det er lagt opp til at forbedringene i de mange ulike togtilbudene på Østlandet fases gradvis inn fra desember 2012 og fra desember 2014.
Om lag 85 pst. av alle togreiser skjer i dag på Østlandet og det er her jernbanen har sine største fortrinn. Ferdigstilling av Vestkorridoren til en verdi av om lag 8 mrd. kr fjernet en stor flaske- hals i jernbanenettet, og har sammen med NSBs investering i 50 nye togsett åpnet for de kommende forbedringene i togtilbudene på Østlandet. De store endringene i grunnruten krever også investeringer i en lang rekke mindre infrastrukturtiltak for om lag 3 mrd. kr. Disse tiltakene legger til rette for flere, nye og lengre tog, og til en mer effektiv materiellturnering. Ruteomleggingen vil samlet sett gi forbedringer for de aller fleste av NSBs om lag 43 mill. togreiser per år i denne regionen.
Ny grunnrutemodell innebærer en omleggelse fra et uoversiktlig togtilbud med ujevn frekvens og ulike linjestrukturer til et oversiktlig togtilbud med økt og jevn frekvens og bedre overgang mot annen kollektivtransport. Dette rutetilbudet blir langt enklere å forholde seg til med flere antall avganger som er jevnere fordelt utover timen. Setekapasiteten i morgenrush inn til Oslo vil øke med om lag 35 pst. fra nordøst og om lag 24 pst. fra vest sammenlignet med i dag. Ny grunnrutemodell har vært kvalitetssikret av eksterne konsulenter som gir sin tilslutning til prinsippene modellen bygger på.
Ny grunnrutemodell har vært omtalt i flere budsjettproposisjoner og Stortinget har ved behandling av budsjettene påpekt viktigheten av at forbedringene ble implementert raskt for å gi de reisende et forbedret tilbud. Samferdselsdepartementet fikk ved behandlingen av statsbudsjettet for 2012 fullmakt fra Stortinget til å inngå Trafikkavtale med NSB. Trafikkavtalen forplikter NSB til å levere et vesentlig bedre togtilbud gjennom en rekke konkrete avtalefestede togtilbudsforbedringer i ny grunnrutemodell. En forutsetning for ny grunnrutemodell er at enkelte stasjoner må legges ned fra desember 2012.
Det ligger omfattende analyser til grunn for den anbefalingen Jernbaneverket og NSB har overlevert Samferdselsdepartementet. Departementet har imidlertid både i for- og etterkant av fremleggelsen av stasjonsstrukturrapporten og den endelige anbefalingen fra Jernbaneverket, i flere runder med både Jernbaneverket og NSB, undersøkt om det er helt nødvendig å legge ned Steinberg stasjon fra desember 2012.
Med bakgrunn i Steinberg stasjons trafikkgrunnlag og utviklingspotensial, har Samferdselsdepartementet kommet til at stasjonen bør opprettholdes. Ved opprettholdelse av stasjonen vil kryssing måtte legges til Steinberg i ny grunnrutemodell. For at dette skal være sikkerhetsmessig forsvarlig, må Steinberg stasjon fra desember 2012 bygges om dersom toget fortsatt skal ha stoppested her. Dette innebærer at stasjonen vil være midlertidig ubetjent, og det tas sikte på gjenåpning i løpet av 2014 når nødvendige tiltak er gjennomført.