Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1975 (2011-2012)
Innlevert: 20.09.2012
Sendt: 20.09.2012
Rette vedkommende: Fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren
Besvart: 01.10.2012 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Fylkesmannen i Nordland har sagt nei til at den nye lokalbutikken i Aldersundet i Nordland, tett ved den nye Nasjonale Turistvei Helgeland, får ha søndagsåpent om sommeren. 40 % av den årlige trafikken på strekningen skjer i løpet av 8 sommeruker. Et nei til søndagsåpning om sommeren, svekker naturlig nok livsgrunnlaget for en utkantbutikk. Fylkesmannens avslag er et brudd på alle vedtak og planer om tilrettelegging for turisme.
Vil statsråden snarest sørge for å overprøve fylkesmannens uforståelige vedtak?

Begrunnelse

Daglig får vi meldinger om utrolige vedtak hos fylkesmennene rundt om i landet. Firkantet tolking av regelverk fra regelryttere ser dessverre ut til alt for ofte å slippe igjennom. Den nye lokalbutikken i Aldersundet er etablert bl.a. for å kunne yte service til turistene som i økende grad benytter den nye Nasjonale Turistvei Helgeland. Statens vegvesen har gitt uttrykk for skuffelse over at Aldersund ikke fikk status som "typisk turiststed" slik at butikken kunne holde åpent på søndager i turistsesongen. Fylkesmannens beslutning kveler aktivitet og initiativ som kan styrke turistnæringens muligheter på Helgeland.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Helligdagsloven skal verne om den alminnelige fred på søndager ved å sette grenser for den kommersielle aktiviteten disse dagene. Utsalgssteder som etter vedtak fra Fylkesmannen blir regnet som typisk turiststed, kan ha åpent på søndager. Ved praktiseringen av regelverket må Fylkesmannen veie hensynet til den alminnelige fred på søndager opp mot andre hensyn i saken.

For områder der salget i perioder i hovedsak skjer til turister, kan Fylkesmannen, etter søknad fra kommunen, ved forskrift bestemme at et område skal regnes som typisk turiststed for hele eller deler av året. I denne vurderingen må det gjøres en helhetlig vurdering der alle aktuelle interesser blir tillagt vekt - herunder hensynet til arbeidstakerne ved utsalgsstedene. Søknaden fra kommunen vil også være et viktig moment.

Avgjørelse om at et område skal regnes som typisk turiststed blir fastsatt ved forskrift. Dette innebærer at reglene i forvaltningsloven om saksforberedelse ved forskrifter gjelder, og det vil som hovedregel være et krav om at saken blir sendt på høring før en eventuell forskrift blir fastsatt. Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har tidligere vurdert det slik at saksbehandlingsreglene ved enkeltvedtak - deriblant reglene om klage etter forvaltningsloven - ikke vil gjelde for Fylkesmannens avgjørelse i saker om typiske turiststeder.

Det er dermed Fylkesmannen som etter loven har fått oppgaven med å ta avgjørelse i saker om typiske turiststeder. Jeg forutsetter at Fylkesmannen gjør en konkret vurdering i hvert tilfelle når kommunen sender søknad om å få fastsatt i forskrift at et område skal regnes som typisk turiststed. Jeg har ikke myndighet til å overprøve Fylkesmannens vedtak i denne konkrete saken.