Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1983 (2011-2012)
Innlevert: 21.09.2012
Sendt: 24.09.2012
Besvart: 04.10.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): Stanley Nilsen har bygget en vindmølle på Lista som støtteinntekt til sin gårdsdrift. Kapasitet 50 kW. Nettselskapet Agder Energi Nett (AEN)kan ikke gi Nilsen driftstillatelse på grunn av transformatorkapasitet mot sentralnettet. Først i 2014 kan driftstillatelse gis. Nettselskapet vil ikke skifte ut sin trafo før Statnett har skiftet tilsvarende. Statnett er tilskrevet om denne framdriften, men har ennå ikke svart.
Kan statsråden påvirke Statnett slik at svar gis og nødvendig trafokapasitet blir oppnådd?

Begrunnelse

Ordningen med Grønne sertifikater ble innført 01.01.2012. Norge og Sverige skal innen 2020 produsere ny fornybar energi totalt 26,4 TWh. Norges andel blir 13,2 TWh. Skal denne planlagte produksjonen oppnås i Norge, må det flere steder forsterkes og bygges nytt nett for å få fram kraften dit den er ønsket. Nettkapasiteten kan være problemet som hindrer gjennomføringen av planene. Stanley Nilsen har påklaget avslaget fra Agder Energi Nett (AEN). NVE skriver i sin behandling av Nilsens klagesak blant annet:

"Etter det NVE har fått opplyst er de nettmessige forholdene slik at det ikke er tilstrekkelig transformatorkapasitet i Øye og/eller Kristiansand mot overliggende sentralnett. AEN har i henhold til tilknytningsplikten ansvar for å avklare nettsituasjonen og videre fremdrift med Statnett, for å kunne opplyse om forventet tidspunkt for tilknytning. Etter NVEs vurdering er det ikke tilstrekkelig at AEN viser til Statnett sin nettutviklingsplan. AEN har en plikt til å innhente spesifikk informasjon om fremdrift fra Statnett".

Stanley Nilsen ber nå om å få statsrådens hjelp til å komme videre med saken om driftstillatelse av sin 50 kW vindmølle på Lista.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Jeg er kjent med at Stanley Nilsen og Scanwatt AS har klaget til NVE på Agder Energi Nett vedrørende tilknytning og driftstillatelse for en gårdsvindmølle på Nilsens eiendom. NVE fattet vedtak i saken 29. juni 2012. Vedtaket har ikke blitt påklaget til Olje- og energidepartementet.

Det fremgår av NVEs vedtak at de nettmessige forholdene er slik at det i dag ikke er tilstrekkelig transformatorkapasitet mot overliggende sentralnett i det aktuelle området, verken i Øye eller i Kristiansand. I enkelte tilfeller kan det være teknisk mulig å tilknytte ny produksjon i perioden hvor det ikke er tilstrekkelig nettkapasitet, dersom nettselskapet og produsent kommer til enighet om en midlertidig avtale om produksjonsbegrensninger, eller på bakgrunn av avtaler om regulering mellom vindmøllen og andre produsenter. Nettselskapet har imidlertid ikke anledning til å gi tidligere tilknytning dersom det ikke anses som driftsmessig forsvarlig. Dersom Agder Energi Nett inngår en slik midlertidig avtale med Scanwatt, må selskapet ivareta hensynet til likebehandling av alle aktører innen eget konsesjonsområde og har ikke anledning til å pålegge andre aktører å redusere sin produksjon for å kunne gi tilknytning til den aktuelle vindmøllen. Agder Energi Nett har ikke anledning til å gi permanent tilknytning før det er foretatt en investeringsbeslutning eller det på annen måte kan dokumenteres at nødvendige investeringer med sikkerhet vil bli gjennomført.

Videre fremgår det av vedtaket at Agder Energi Nett i henhold til energilovforskriften § 3-4 har en plikt til å innhente spesifikk informasjon om tidsplan for nødvendige investeringer fra Statnett.

Det fremgår av energilovforskriften § 3-4 at ”Hvis tilknytningen av produsent(er) medfører behov for investeringer i overliggende konsesjonær(er)s nett, gjelder tilknytningsplikten tilsvarende.”

Statnett er i dette tilfellet overliggende konsesjonær og dermed omfattet av tilknytningsplikten.

Det fremgår videre av § 3-4 fjerde ledd at ”Tilknytningsplikten omfatter, om nødvendig, en plikt til å planlegge, søke konsesjon for og investere i nye nettanlegg uten ugrunnet opphold. Konsesjonæren plikter å legge fram en realistisk og veiledende plan for nettilknyttingen.”

Jeg har fått opplyst at Agder Energi Nett i brev av 4. juli 2012 henvendte seg til Statnett med spørsmål angående tidsplan for nødvendige investeringer. Statnett besvarte henvendelsen fra Agder Energi Nett i brev av 10. september 2012. I brevet viser Statnett til at selskapet i august 2012 sendte konsesjonssøknad til NVE om utskifting av dagens transformatorstasjon i Kristiansand. Statnett legger til grunn at dersom det gis konsesjon tidlig 2013, planlegges idriftsettelse i 2014. Statnett opplyser videre om at transformatoren i Øye er besluttet flyttet til en ny stasjon i Kvinesdal. Konsesjonssøknad for transformeringen til regionalnettet i Kvinesdal ble sendt til NVE sommeren 2012 og den nye stasjonen forventes idriftsatt i 2018 og er derfor mindre aktuell i denne forbindelse.

Jeg har videre fått opplyst at Scanwatt AS har blitt orientert om svaret fra Statnett i brev fra Agder Energi Nett av 17. september 2012. Herunder ble det orientert om at det forventes at vindmøllen på Nilsens eiendom kan gis midlertidig tilknytning med vilkår om produksjonsbegrensning i april 2013.