Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1986 (2011-2012)
Innlevert: 21.09.2012
Sendt: 24.09.2012
Besvart: 03.10.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Oslo Economics la nylig frem en rapport om trafikkprognosenes treffsikkerhet. Gjennomgangen viste blant annet at Statens vegvesen har undervurdert trafikkutviklingen på E39 Kristiansand-Stavanger, og at trafikkveksten tilsier at man burde bygge firefeltsvei på hele strekningen.
Hvilke endringer vil man gjøre i trafikkprognosemodellene fremover, og hadde det vært mulig å få oversendt et oppdatert ADT-kart tilsvarende kartet som ble gitt i forbindelse med skriftlig spørsmål 15:766 (2008- 2009)?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: For hver revisjon av Nasjonal transportplan utarbeides det nye grunnprognoser for trafikkutvikling. Disse utarbeides med bakgrunn i nasjonale og regionale transportmodeller og offisielle nasjonale prognoser for befolkningsutvikling fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Finansdepartementet. Det utarbeides fylkesvise veksttall for trafikk- og transportarbeid, samt prosjektspesifikke prognoser der endringer i transporttilbudet kodes inn i modellen.

For konseptvalgutredningen (KVU) for strekningen E39 Søgne – Ålgård har Rambøll utarbeidet trafikkberegninger, bl.a. med en kalibrering ut fra observert forskjell mellom faktisk og forventet trafikkvekst. Det er lagt til grunn en samlet trafikkøkning på 47 pst. fram til 2040, noe som tilsvarer en årlig vekst på om lag 2 pst. Det er gjennomført ekstern kvalitetssikring av KVU-en (KS1), og kvalitetssikrer mener at det er realistisk å legge til grunn en framtidig trafikkvekst på om lag 2 pst. per år.

Det har vært en spesielt stor trafikkvekst på E39 mellom Kristiansand og Stavanger de siste årene, varierende fra litt under 3 pst. til litt over 5 pst. årlig. I rapporten fra Oslo Economics er det kun lagt til grunn en framskriving av faktisk trafikkvekst de siste årene på ett bestemt målepunkt. De har ikke vurdert sannsynligheten for en slik framtidig vekst.

Dersom den årlige trafikkveksten skulle fortsette på samme nivå som de siste årene, vil ÅDT i 2040 kunne bli større enn 12 000 kjøretøy som er terskelverdien for firefelts veg i vegnormalene. Statens vegvesen må forholde seg til befolkningsprognoser fra SSB og Finansdepartementet, men mener at det i større grad bør utarbeides mer regionaliserte prognoser, spesielt i forbindelse med utarbeidelse av KVU-er. Statens vegvesen vil ta initiativ til dette.

Statens vegvesen opplyser at terskelverdien for fire felt på ÅDT 12 000 kjøretøy ikke er noen absolutt grense og at den er lav i internasjonal sammenheng. I rapporten fra Oslo Economics framkommer det også at denne grensen er lav sammenlignet med Sverige. Behovet for firefelts veg vurderes dessuten ikke bare på grunnlag av ÅDT, men også ut fra vegfunksjon, tungtrafikkandel, trafikkens variasjon over døgnet og året, behovet for ensartet standard langs ei vegrute, kostnader og miljøinngrep.

Regjeringen vil ta stilling til valg av konsept for strekningen E39 Søgne – Ålgård ved behandlingen av KVU/KS1 for strekningen.

Et kart som etterspurt av representanten Hoksrud, må ettersendes.

Korrigert svar 5. desember 2012:

Jeg viser til mitt brev av 2. oktober 2012 med svar på spørsmål nr. 1986 til skriftlig besvarelse.

I svaret er det oppgitt feil tall både for den ventede årlige trafikkveksten og samlet vekst fram mot 2040 på strekningen E39 Søgne - Ålgård. Det er oppgitt følgende:

"Det er lagt til grunn en samlet trafikkøkning på 47 pst. fram til 2040, noe som tilsvarer en årlig vekst på 2 pst."

Det korrekte skal være at det er lagt til grunn lokale variasjoner i årlig trafikkvekst langs strekningen som varierer mellom 1,47og 1,99 pst. Dette tilsvarer en samlet vekst på mellom 55 og 80 pst. fram mot 2040.

Regjeringen vil ta stilling til valg av konsept for strekningen E39 Søgne - Ålgård ved behandlingen av KVU/KS1.

Tilleggssvar 20. desember 2012:

Jeg viser til brev av 24. september 2012 med spørsmål nr. 1986 til skriftlig besvarelse. I spørsmålet ber stortingsrepresentant Bård Hoksrud om å få oversendt et kart over årsdøgnstrafikk (ÅDT) tilsvarende kartet som ble gitt i forbindelse med spørsmål 15:766 (2008-2009).

I mitt svar på spørsmål nr. 1986 gitt i brev av 2. oktober 2012 oppgis det at ÅDT-kartet må ettersendes. Det har beklageligvis tatt noe tid å framskaffe et slikt kart. Vedlagt følger et landsdekkende kart, samt et kart for strekningen E39 Søgne - Ålgård. Det landsdekkende kartet må oppfattes som orienterende. Det skyldes at strekningsdataene er beregnet ut fra mange registreringspunkter. Videre er dataene svært detaljerte i forhold til målestokken på kartet. Dersom det er ønskelig å se nærmere på enkeltstrekninger, kan det tas kontakt på trafikkdata@vegvesen.no.

Jeg beklager tidsbruken i saken.

Lenke til vedlagte kart