Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1999 (2011-2012)
Innlevert: 24.09.2012
Sendt: 25.09.2012
Besvart: 10.10.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): De vedtatte planer for fremdriften av E18 gjennom Vestfold tilsier ferdigstillelse i 2016. For at dette skal være mulig må proposisjonen om utbygging av strekningen Bommestad-Sky bli behandlet av Stortinget i høstsesjonen 2012. Tidligere samferdselsminister Kleppa skapte usikkerhet om en slik fremdrift ved en tale i Vestfold 6. juni i år. Prosjekteringen av strekningen er ferdig og oversendt departementet.
Kan statsråden bekrefte at fremdrift med ferdigstillelse i 2016 vil bli overholdt?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Det har vært et mål å sikre rask framdrift i byggingen av ny E18 gjennom Vestfold. Dette gjelder også for strekningen Bommestad – Sky.

Det er lokalpolitisk tilslutning til et opplegg for utbygging og finansiering av E18 på strekningen Bommestad – Sky. Det pågår ekstern kvalitetssikring (KS2) av kostnader og finansieringsopplegg, og resultatet av dette arbeidet skal etter planen foreligge i løpet av høsten 2012. Tidsmessig bør det være mulig å fremme saken for Stortinget i vårsesjonen 2013 med sikte på oppstart høsten samme år.

På grunn av kompliserte anleggsarbeider, spesielt knyttet til brukonstruksjonene ved Farris, samt at det er avdekket vanskelige grunnforhold, vil fullføringen av prosjektet mest sannsynlig skje i 2017. Dette blir imidlertid nærmere vurdert i den pågående KS2-prosessen. Mitt mål er å sikre ferdigstillelse av prosjektet så tidlig som mulig.