Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1998 (2011-2012)
Innlevert: 24.09.2012
Sendt: 26.09.2012
Rette vedkommende: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 02.10.2012 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Da ny uføretrygd ble behandlet i Stortinget i fjor høst, medførte det at uføretrygden vil øke uten at man gjorde noe med grenseverdiene for bostøtten. Dette vil medføre store konsekvenser for enkelte trygdemottakere, og regjeringen lovet da å komme tilbake til Stortinget vedrørende bostøtteordningen. Allerede nå har flere trygdemottakere fått kutt i bostøtten som konsekvens av økt uføretrygd.
Hva er årsaken til dette?

Begrunnelse

Ved å heve trygden uten å gjøre noe med grenseverdiene for bostøtte, har dette fått uheldige konsekvenser for mange trygdemottakere. I tillegg har
boutgifter økt i store deler av landet, noe som medført at det kan bli økonomisk svært vanskelig for mange trygdemottakere. Det er viktig at man
ser helhetene i ordningene slik at den enkelte trygdemottaker ikke kommer dårligere ut enn før, sett i sammenheng med intensjonen.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Da de nye reglene for uføretrygdede først vil bli iverksatt fra 2015, kan jeg vanskelig forstå at årsaken til de reduserte utbetalingene av bostøtte til uføre skyldes denne reformen, jf. Prop. 130 L (2010-2011) Endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre. Departementet vil, som lovet, legge fram for Stortinget forslag til tilpasning av bostøtteordningen i lys av de nye reglene før de nye reglene blir satt i verk. Jeg kan forsikre stortingsrepresentant Dåvøy om at jeg fullt ut deler hennes syn på at det er viktig å se bostøtten i en helhetlig sammenheng med trygdene.

De reduserte utbetalingene av bostøtte til uføre har derfor andre årsaker. I bostøtten er det slik at alle som har inntekter over 90 000 kroner i året får mindre utbetalt når inntekten øker. Dette fordi bostøtten er behovsprøvet. Uføre har en inntekt over 90 000 kroner i året. De vil derfor få redusert bostøtte når nye likningsdata blir lagt til grunn for beregningen av bostøtte. Nye likningsdata blir lagt til grunn for beregningen av bostøtte fra bostøtteutbetalingen for juli hvert år.