Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til finansministeren

Dokument nr. 15:2000 (2011-2012)
Innlevert: 25.09.2012
Sendt: 25.09.2012
Besvart: 01.10.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Vil finansministeren ta initiativ til å endre reglene for beskatning av gevinster/premier når disse er et incitament for å fremme samfunnsnyttig innsats/formål, men ikke dekkes av lotteriloven?

Begrunnelse

I lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) er det i dag presisert at (§ 5-50) gevinst ved konkurranse, spill, lotteri og lignende er skattepliktig når verdien overstiger 10.000 kroner. Unntak for slik beskatning er bl.a. gevinster fra Norsk Tipping As og totalisatorspill. Det er også unntak for utlodning som omfattes av lotteriloven og offentlige tilgjengelige tiltak arrangert av massemedier.
I lotteriloven § 5 er det videre presisert at lotteri bare kan avholdes til inntekt for et humanitært eller samfunnsnyttig formål.
De aller fleste former for premier knyttet til samfunnsnyttig innsats/eller formål er således unntatt beskatning, men ikke alle.
Et konkret eksempel på en slik premie som er kommet til beskatning er en familie som stilte opp i NTNUs forskningsprosjekt Tidlig Trygg i Trondheim, som er et forskningsprosjekt som forsker på barns psykiske helse. For å rekruttere nok deltakere til forskningsprosjektet ble det lokket med trekning av premie blant deltakerne. Hovedpremien i dette tilfellet var reisesjekker til en verdi av 40 000 kroner - og som det viste seg var en skattbar inntekt for vinneren, jf. skatteloven § 5-50.
Det kan sikkert argumenteres med at NTNU selv burde enten ha fått godkjent premien som ordinært lotteri hos Lotteritilsynet, eller på annen måte sikret at gevinstene fra fritatt for skatteplikt, men det hjelper ikke familien som noe overraskende fikk en "skattesmell".
Det er både Venstres og regjeringens mål å stimulere til økt forskningsinnsats. Avgjørende for gode forskningsresultater er ofte mange nok tilfeller/variabler å forske på. Sunn fornuft tilsier derfor at det på alle mulige måter bør stimuleres til at folk stiller opp for forskning.
Jeg ber derfor finansministeren vurdere om det kan gjøres et tilleggsunntak i skatteloven § 5-50 (2) som f.eks. følgende:
f) deltakelse i forskningsprosjekter i regi av offentlig utdannings- og forskningsinstitusjoner.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Som det fremgår av de innledende avsnittene i spørsmålet, er det allerede vidtgående skattefritak for premier fra tiltak som bidrar til humanitære eller samfunnsnyttige formål.

Jeg ser at det kan fremstå som strengt å skattlegge en premie som nevnt i eksempelet. Samtidig er det en rekke hensyn som taler mot et fritak som foreslått.

Til grunn for skattereformene av 1992 og 2006 ligger et prinsipp om brede skattegrunnlag som forutsetning for lave skattesatser. Dette prinsippet har bred tilslutning, men er likevel under press. Terskelen for å innføre nye fradrag eller fritak i personbeskatningen må derfor være høy. På ulike områder kan det finnes eksempler på situasjoner hvor det fremstår som noe urimelig å beskatte. Slike eksempler bør likevel ikke gi opphav til generelle fritaksbestemmelser, uten en streng vurdering.

Et problem med det forslåtte fritaket er at det vil gi nye avgrensningsproblemer i flere sammenhenger. Blant annet vil dette gjelde definisjonen av forskningsprosjekter og avgrensning av fritaket mot lønn eller næringsinntekt for personer som har en mer profesjonell tilknytning til fagfeltet. Det vil være en betydelig risiko for at et slikt fritak også vil kunne omfatte tilfeller som klart bør være skattepliktige.

Det foreslåtte fritaket skal også være avgrenset til premier fra offentlige utdannings- og forskningsinstitusjoner. En slik avgrensning reiser prinsipielle spørsmål om likebehandling av offentlige og private institusjoner og er i seg selv problematisk.

Det må videre anses lite hensiktsmessig å opprette nye unntakshjemler som, i større eller mindre grad, skal søke å oppfylle de samme hensyn som kan ivaretas gjennom å benytte de gjeldende unntaksbestemmelser. Det vises i den anledning spesielt til unntaket i bestemmelsens andre ledd bokstav c, som åpner for skattefritak for gevinster ved lotterier i tråd med lotteriloven, hvor forutsetningen nettopp er at det ligger et humanitært eller samfunnsnyttig formål til grunn for lotteriet.

På denne bakgrunn kan jeg ikke tilrå et fritak som foreslått.