Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2007 (2011-2012)
Innlevert: 25.09.2012
Sendt: 26.09.2012
Besvart: 05.10.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil statsråden påse at det igjen settes av ressurser til Auli-Rånåsfoss stasjonen slik at denne står klar i løpet av 2013, og kan statsråden be JBV framskynde innfartsparkeringen på Årnes?

Begrunnelse

I forbindelse med ruteomleggingen på Kongsvingerbanen er det varslet delvis og helt nedleggelse av flere mindre stasjoner langs linjen.
For Venstre er det viktig at de som tar tog fra disse stasjonene i dag blir ivaretatt av andre stasjoner, enten med buss for tog eller med mulighet til å parkere alternativ transport på øvrige stasjoner.
Vi ser med bekymring på at utbygging av ny stasjon Auli/Rånåsfoss med stor innfartsparkering har stoppet opp. Kjøretøy på Auli stasjon har i stor grad blitt utsatt for hærverk om de parkeres der. Rånåsfoss stasjon kan tilby langt færre parkeringsplasser enn området har behov for. Det ble startet noe grunnarbeider for å få på plass en ny stasjon mellom de to forannevnte, men dette arbeidet ble stoppet. Forklaringen som ble gitt var manglende kapasitet på prosjekteringsfronten hos JBV.
Det foreligger også planer om utbygging av innfartsparkering på Årnes. Dette arbeidet skjer i samarbeid med Akershus fylkeskommune. Også dette arbeidet har blitt forsinket fordi JBV ikke kan gi tillatelse til nødvendig stenging av sporet i en kort periode.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Jernbaneverket har opplyst om at det i det tidligere arbeidet med ny grunnrutemodell var det en diskusjon om systemkryssing (kryssing av persontog) skulle skje på Rånåsfoss. I arbeidet med grunnruteendringer som delvis innføres fra desember 2012 bortfaller systemkryssingen på Rånåsfoss. Dette er årsaken til at stasjonsalternativene må vurderes på nytt. Jernbaneverket er i gang med en fase 1 utreding knyttet til Rånåsfoss/Auli som skal danne grunnlag for å beslutte om stasjonene skal slås sammen, eller om det finnes andre løsninger. Dette er en fase hvor ulike alternativ må vurderes og eventuelt sees opp mot kapasitetsvurderinger, tekniske krav, økonomi og de arealmessige forhold. Denne fasen skal gi grunnlag for, og gi anbefalinger til, en eventuell neste fase. Jernbaneverket har en foreløpig tidsplan med avslutning på fase 1 ved årsskiftet 2012/2013.

Statens vegvesen gjennomfører på vegne av Akershus fylkeskommune ny undergang ved Årnes stasjon, i tillegg skal det også bygges utvidet innfartsparkering på elvesiden av stasjonen. Arbeidet med undergangen krever i perioder stenging av Kongsvinger- banen. Det er nå avklart når banen kan stenges slik at de nødvendige arbeider kan gjennomføres. En komplisert og vanskelig kulvertløsning har medført at det har vært tidkrevende å få rask fremdrift i prosjekteringsarbeidet. Kulvertløsningen har blant annet blitt omprosjektert. Dette synes nå å være avklart, og Statens vegvesen har forhåpninger om å komme i gang med arbeidet ved årsskiftet 2012/2013.