Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:2029 (2011-2012)
Innlevert: 28.09.2012
Sendt: 03.10.2012
Besvart: 11.10.2012 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Morten Ørsal Johansen (FrP)

Spørsmål

Morten Ørsal Johansen (FrP): Arbeidsdepartementet tillyser en sterkere satsing mot trygdesvindel, står det å lese i en pressemelding fra departementet. Blant annet foreslås rapportering fra utlendingsmyndighetene om blant annet avslag på oppholdstillatelse som et av tiltakene for å forhindre trygdesvindel.
Kan statsråden gjøre rede for hvorfor avslag på oppholdstillatelse ikke i dag rapporteres til NAV og om lovverket er godt nok for å avdekke trygdesvindel?

Begrunnelse

Spørreren viser til pressemelding fra Arbeidsdepartementet 25.09.2012 med overskriften "Skjerper kampen mot trygdesvindel". I denne pressemeldingen fremkommer det at 655 personer er anmeldt for trygdebedrageri hittil i 2012, og det varsles tiltak fra statsråden for å avdekke slik svindel.
Spørreren håper statsråden utvikler eksisterende og kommer med nye virkemidler som kan hjelpe til med å forhindre at fellesskapets midler blir misbrukt og at systemet skal fungere. Spørreren merker seg at et av tiltakene regjeringen med dette tar til orde for, er rapportering fra utlendingsmyndighetene om blant annet avslag på oppholdstillatelse. Spørreren forstår innholdet i pressemeldingen dithen at dette er et av flere tiltak som vurderes.
Spørreren viser til at Stortinget i vår behandlet Prop. 95 L (2011-2012) Endringer i utlendingsloven (innhenting av opplysninger fra offentlige organer mv), jf. Innst 359 (2011-2012). Denne proposisjonen fikk enstemmig tilslutning i Stortinget. Stortingets kommunal- og forvaltningskomité uttrykte i merknads form at disse endringene var viktige for å imøtekomme behovet for rask og hensiktsmessig utveksling av informasjon mellom berørte offentlige etater om personer som omfattes av utlendingsloven.
Spørreren er derfor opptatt av om denne informasjonsutvekslingen fungerer like godt begge veier, og hva som eventuelt er behovet sett fra Arbeidsdepartementets og underliggende etaters side. Spørreren etterspør derfor hvordan dette fungerer i dag og om virkemidlene NAV har til å avdekke trygdesvindel - sett ut fra det foreslåtte tiltakets utforming, er godt nok og hva statsråden mener må fungere bedre for å avdekke, forebygge og forhindre trygdesvindel.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Som arbeidsminister har jeg ansvaret for Arbeids- og velferdsetaten, og den kontrollen som utøves for at trygdeutbetalinger skjer i samsvar med forutsetningene. Det er derfor viktig at det rettes oppmerksomhet mot problemstillinger for å avdekke trygdesvindel. Sentralt står blant annet rammene som regelverket setter for hvilke opplysninger etaten har adgang til å nyttegjøre seg i kontrollarbeidet. Dette må samtidig balanseres mot grunnleggende personvernhensyn.

Regelverket slik det gjelder i dag gir ikke utlendingsmyndighetene noen plikt til av eget tiltak å melde fra om vedtak de treffer. Jeg mener en meldeplikt vil kunne bidra til å avdekke flere tilfeller av feilutbetalinger og svindel, og dette gjør at jeg i løpet av kort tid vil oversende forslag om slik meldeplikt og ytterligere lovendringer til Stortinget.