Skriftlig spørsmål fra Afshan Rafiq (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:7 (2012-2013)
Innlevert: 01.10.2012
Sendt: 03.10.2012
Besvart: 09.10.2012 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Afshan Rafiq (H)

Spørsmål

Afshan Rafiq (H): Hvorfor vil helseministeren ikke bruke ledig kapasitet i private klinikker for å sikre at flere pasienter kan få rask helsehjelp for statens regning?

Begrunnelse

Det er helt uakseptabelt at ventelistene fortsetter å øke, og at det fortsatt er pasienter som ikke får behandling innen tidsfristen. De som står i helsekø opplever unødvendige smerter, og problemer med å mestre hverdag og jobb. Et viktig grep her er å sikre pasientene retten til å velge mellom private og offentlige helsetilbud. I Danmark er det innført 48-timers frist for å få stilt en kreftdiagnose. En slik garanti bør også innføres i Norge.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Det blir gitt behandlingstilbud til stadig flere pasienter i norsk helsetjeneste.

1,8 millioner pasienter ble utredet eller fikk behandling i den somatiske helsetjenesten i 2011. Dette er 100 000 flere enn i 2008.

Ventelister oppstår når vi får nye behandlingsmuligheter. Hvor lenge pasientene venter, er viktigere enn hvor mange som venter. Selv om antallet henviste pasienter øker, går ventetidene nedover.

Vi benytter mange former for private helsetjenester med offentlig finansiering, for eksempel innen laboratorie- og røntgentjenester, ortopedisk kirurgi, rehabilitering og rusbehandling. Det er de regionale helseforetakene som inngår avtaler med private tjenesteytere, og pasientene kan velge mellom private med slik avtale og offentlige tilbud innenfor ordningen med fritt sykehusvalg.

Det er regjeringens mål at befolkningen skal sikres lik tilgang til helsetjenester, uavhengig av bosted og inntekt. Dette sikres gjennom en sterk offentlig helsetjeneste og lave egenandeler. Det er også et mål å gi høyest prioritet til gode helsetjenester for de sykeste pasientene, for eksempel kronisk syke, pasienter med kreft eller pasienter med behov for rusbehandling.

Vi må ha mulighet til å prioritere ressursbruken i en offentlig finansiert helsetjeneste.

Fri bruk av private tilbydere kan føre til feil prioritering og svakere kostnadskontroll.

Selv om fri bruk av ledig kapasitet i private helsetjenester vil gi noen pasienter bedre tilgjengelighet til undersøkelse og behandling, kan dette føre til at vi ikke kan sikre prioriteringen av kronisk syke og pasienter med sammensatte lidelser. Regjeringen vil derfor bruke private helsetjenester som et nyttig supplement til det offentlige tilbudet. Men vi vil utnytte denne kapasiteten på en planlagt måte, slik at vi kan unngå uheldige utslag for de pasientgruppene som har høyest prioritet.