Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:11 (2012-2013)
Innlevert: 02.10.2012
Sendt: 04.10.2012
Besvart: 09.10.2012 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Bodø kommune fortsetter sammen med andre samarbeidspartnere å jobbe for etablering av en ny rullebane sør for den som benyttes i dag. For at dette skal kunne skje så rimelig som mulig har man fått tilsagn om å kunne benytte masse fra vegpakke Salten, noe som vil bidra til reduserte kostnader.
Kan jeg derfor be statsråden sørge for at denne massen kan legges der den nye planlagte rullebanen er tenkt; sør for dagens rullebane, og at forsvaret ikke legger hindringer i veien for en slik løsning?

Begrunnelse

At man tapte kampen om å bli ny enebase for jagerflyene våre betyr ikke at man skal gi opp kampen for å realisere en ny rullebane sør for dagens rullebane. En ny rullebane vil gi bedre regularitet, mer areal frigjort til andre formål i Nordlands hovedstad og sannsynligvis bedret regularitet. I tillegg ble det i proposisjonen 73 S uttalt at staten skulle bidra til videre utvikling av Bodø og Nordland når man legger ned BHS. Det samme sa daværende forsvarsminister under debatten om nevnte proposisjon. Jeg forventer derfor at den nåværende statsråden legger til rette for at kreftene i Nordland som jobber for etablering av ny rullebane slipper en ny kamp med forsvaret. Nå har statsråden mulighet til å bekrefte dette ved å være positiv til lagring på forsvarets område i tråd med Bodø kommunes ønske.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 4. oktober 2012 med spørsmål fra stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen om lagring av tunnelmasser på Bodø hovedflystasjon.

Stortingets vedtak om nedleggelse av Bodø hovedflystasjon, jf. Innst. 388 S (2011–2012) til Prop. 73 S (2011-2012), innebærer at Forsvaret ikke har behov for steinmasser på Bodø hovedflystasjon. Dersom det skulle være aktuelt med en fremtidig flytting eller forlengelse av rullebanen i Bodø, vil dette i tilfelle måtte gjennomføres som følge av sivile luftfartsbehov.

På bakgrunn av en henvendelse fra Bodø kommune har Forsvarsdepartementet (FD) vært i dialog med Samferdselsdepartementet (SD) i sakens anledning. SD opplyser at interne utredninger i Avinor viser at selskapet på sikt vil kunne utnytte steinmasser på en positiv måte. Statens vegvesen og Bodø kommune kan derfor ta direkte kontakt med Avinor for å drøfte behov for masser og deponering på Avinors områder. I den grad Avinor ser det som hensiktsmessig, kan en eventuell avtale om bruk av Forsvarets arealer til deponering av masser koordineres direkte med Forsvarsbygg sentralt.