Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:18 (2012-2013)
Innlevert: 03.10.2012
Sendt: 04.10.2012
Besvart: 15.10.2012 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Familieenheten på Hov i Søndre Land planlegges nedlagt med ti behandlingsplasser. I avdelingen på Hov er det et tilrettelagt boligfelt der familier med rusvansker kan la barn være i barnehage og i skole mens foreldrene får behandling for sin rusavhengighet. Tilbudet er tilrettelagt med tanke på barna.
Hvordan skal man sikre at barna ikke blir skadelidende og intensjonene i Rusmeldingen oppfylles for denne pasientgruppen og deres barn?

Begrunnelse

Søndre Land kommune har i over 50 år hatt "Statens klinikk for narkomane". Det var Europas første spesialinstitusjon for behandling av narkomane. I dag er (siden 2002) klinikken underlagt Sanderud sykehus (Hedmark). Etter at Sykehus Innlandet ble etablert, ble avdelingen på Hov(2004) en del av divisjon Psykisk helsevern. Det er en avdeling for rusrelatert psykiatri og avhengighet. Siden 1981 har det vært en egen familieenhet og det har hele tiden vært fokus på den faglige utviklingen og å ha et helhetlig tilbud. Et solid skoletilbud har bl.a. vært en viktig del av det helhetlige tilbudet.
Rusavhengige trenger langtids- og heldøgnsopphold om man skal ha mulighet til å lykkes. Spesielt i de tilfellene der det er barn inne i bildet, er det viktig med et godt behandlingsresultat av foreldrene. Barn bør få mulighet til å vokse opp med sine biologiske foreldre der det er forsvarlig og mulig å gjennomføre. Helsetjenesten bør derfor legge til rette for at dette er mulig og at omsorgen for barna ikke blir en del av barnevernets oppgaver. Barn av foreldre med rusproblemer er sårbare. Det er derfor viktig at disse barna får en god barndom med de beste forutsetninger for å lykkes i livet. Alt bør gjøres for at ikke disse barna får en barndom med senvirkninger som vil merkes i fremtidens psykiske helsevesen. Dette legger også Regjeringen opp til i Rusmeldingen som kom før sommeren.
Familieenheten på Hov i Søndre Land planlegges nedlagt med ti behandlingsplasser. På samme sted er også skjermet enhet for gravide rusmisbrukere med 10 plasser. Disse plassene er også foreslått nedlagt/flyttet (etablert i 2006). Kommunen er for øvrig definert som en omstillingskommune som får ekstra midler til å møte utfordringene med mange nedlagte arbeidsplasser de siste årene. For en liten kommune er det derfor ille å miste 70 statlige arbeidsplasser fordelt på 58 årsverk. For staten kan dette neppe være god samfunnsøkonomi totalt sett.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Barn av rusavhengige er en meget sårbar gruppe og er også særlig omtalt i stortingsmeldingen om en samlet rusmiddelpolitikk som ble lagt fram for Stortinget i juni i år. I Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013 er det foreslått å etablere to nye lavterskeltiltak for langsiktig oppfølging av gravide mødre/foreldre med rus og/eller psykiske problemer med oppfølging av barnet til skolealder - i Helse Vest og Helse Nord. De vil komme i tillegg til de to som allerede er etablert.

Helse Sør-øst RHF har informert meg om at Sykehuset Innlandet HF har igangsatt et eget prosjekt for utvikling og tilpassing av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) ut fra økonomiske rammer som følge av inntektsmodellen for dette regionale helseforetaket. Formålet er å sikre en lik fordelingsnøkkel av driftstilskudd til helseforetakene i regionen og gjennom dette legge til rette for et likeverdig tilbud til befolkningen i regionen.

Helse Sør-øst RHF opplyser at en arbeidsgruppe har arbeidet med å vurdere endringer i struktur og faglig innhold i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), herunder fordeling av oppgaver og ansvar mellom sentralsykehus- og lokalsykehusfunksjoner samt fordeling av sentralsykehusfunksjoner mellom tjenestetilbudene ved Reinsvoll og Sanderud. Begge er deler av Sykehuset Innlandet HF. I mandatet ligger bl.a. eventuelt flytting/ sammenslåing av enheter som organisatorisk og/eller faglig hører sammen. Formålet er å redusere vedlikeholds- og driftsutgifter ved å konsentrere virksomheten på mindre areal/færre driftssteder.

Det har vært en sentral føring i arbeidsgruppens mandat å finne den beste løsningen som samtidig reduserer areal/antall driftssteder og gir faglige gevinster for pasienter og fagmiljøer. En foreløpig konklusjon er at dette best kan skje ved å avvikle driften på Hov i Land og flytte pasienttilbudet til Reinsvoll.

Ifølge Helse Sør-øst RHF vil eventuell flytting av funksjonene kunne gi gode løsninger for familieleiligheter og hybler for enkeltpasienter og tilfredsstillende lokaler for gravide rusavhengige. Rusavdelingen oppnår med denne flyttingen at enheten kommer inn i et større fagmiljø, og får bedre tilgang til legetjenester.

Arbeidsgruppens innstilling vil danne grunnlag for styresak om omstillinger for psykisk helsevern og TSB. Det er planlagt styrebehandling i Sykehuset Innlandet HF 29. november 2012.

leg har fått forsikringer fra Helse Sør-øst RHF om at det samlede tilbudet til rusavhengige foreldre med barn i spesialisthelsetjenesten i helseregionen ikke skal reduseres, og at kvaliteten på tilbudet skal styrkes. Dette ikke minst for å oppfylle de intensjoner som ligger i stortingsmeldingen om rusmiddelpolitikken for denne pasientgruppen og deres barn.