Skriftlig spørsmål fra Afshan Rafiq (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:19 (2012-2013)
Innlevert: 03.10.2012
Sendt: 04.10.2012
Besvart: 12.10.2012 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Afshan Rafiq (H)

Spørsmål

Afshan Rafiq (H): Hvilke konkrete tiltak vil helseministeren sette i verk for å sikre at pasientene som tilhører Ahus får et trygt helsetilbud med riktig behandling til rett tid?

Begrunnelse

Ahus overtok ansvaret for 160 000 pasienter fra Oslo i hovedsak fra Groruddalen dvs. bydel Stovner, Alna og Groud ved årsskiftet i fjor, uten at bemanningen var tilstrekkelig styrket. Ved overtagelsen manglet fortsatt 550 årsverk. Jeg viser til mine tidligere spørsmål fra 15.12.2010 og 14.10.2011 til daværende helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen hvor det en gang på gang ble gitt forsikringer om at alt var under kontroll. I ettertid ser vi at det er begått alvorlige feil og mangler i denne omstillingsprosessen, noe som for en del pasienter har ført til alvorlige helseskader, og dessverre har også liv gått tapt. Jeg viser her til Fylkesmannen i Oslo og Akershus` rapport som har konkludert med at Ahus de første ni månedene av 2011 drev med høy risiko.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg er i likhet med representanten Rafiq opptatt av at pasientene i hovedstadsområdet er sikret spesialisthelsetjenester med høy kvalitet og tilstrekkelig kapasitet. Dette følges opp gjennom føringer og styringskrav som stilles i oppdragsdokumentet og i foretaksmøtene, som er den måten staten utøver sin styring av helseforetakene på.

Som styremedlem i Akershus universitetssykehus HF (Ahus) er sikkert også Afshan Rafiq kjent med at den nåværende situasjonen ved Ahus vurderes som tilfredsstillende av Helse Sør-Øst RHF, og at de ansatte ved Ahus har arbeidet målrettet og konstruktivt for å sikre et forsvarlig og godt tilbud til pasientene. Det er gjennomført konkrete tiltak og endringer fra 2011 til 2012, blant annet knyttet til pasientsikkerhet, pasientforløp, kompetansekartlegging og utvikling av ansatte. Dette bekreftes også i brevet fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til Ahus av 20. september 2012, der Fylkesmannen har vurdert at de forbedringstiltak sykehuset har iverksatt både er gode og målrettede.