Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:25 (2012-2013)
Innlevert: 03.10.2012
Sendt: 05.10.2012
Besvart: 17.10.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Flyselskapet Norwegian har nå svekket flytilbudet på Bardufoss med færre avganger, samt fremskyndet avganger. Et dårligere flytilbud har medført stor bekymring i regionen, fra politisk hold, næringsliv og hæren som er stor kunde hos Norwegian. Midt-Troms regionen har ca. 40 000 innbyggere, et aktivt og voksende næringsliv, og lange avstander til andre flyplasser.
Hva vil statsråden gjøre for å forbedre flytilbudet på Bardufoss og vil statsråden bidra til at også andre aktører kan legge ruter til Bardufoss?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Norsk innenriks luftfart ble deregulert i perioden 1994-1997, etter at EØS-avtalen trådte i kraft i 1994. Før dereguleringen ga myndighetene konsesjon til flyruter og godkjente blant annet frekvens og rutetider. Etter dereguleringen er det ruter på kommersielle vilkår og flyselskapene som selv som bestemmer rutetilbudet. Flytilbudet på Bardufoss lufthavn vil derfor være bestemt av markedsmekanismene.

Dagens EØS-regelverk gir staten anledning til å innføre forpliktelser til offentlig tjenesteytelse (FOT) på flyruter, for deretter å tildele enerett til å betjene flyruter etter anbudskonkurranse, hvor selskapet som vil fly for det laveste tilskuddet vinner anbudet.

En forutsetning for en slik inngripen er at den samlede transportstandarden i en region legges til grunn og at det er flytransport best kan ivareta transportbehovet. I tillegg forutsettes det at det ikke eksisterer tilstrekkelig trafikkgrunnlag for kommersiell rutetrafikk.

Alternativet til å la markedet styre, er altså at staten går inn og kjøper tjenesten, med de budsjettmessige konsekvenser det har. Flytilbudet ved Bardufoss er kommersielt fungerende. Da er det etter Samferdselsdepartementets mening ikke hensiktsmessig at staten skal tildele enerett og kjøpe denne flyruten.