Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:32 (2012-2013)
Innlevert: 03.10.2012
Sendt: 05.10.2012
Besvart: 18.10.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): SVV skal i løpet av høsten legge fram sin vurdering av KS1 rapporten fra TØI/Dovre om Fergefri E39, Aksdal-Bergen. Flere av alternativene innebærer store broer. Det er ønske om å få vurdert et framtidig jernbanespor i tilknytning til selve brokrysningene. Jernbaneverket har uttalt seg positivt om dette, selv om en fysisk realisering av jernbane antakelig ligger noe lenger fram i tid enn veiframføringen.
Synes statsråden også at det kan være hensiktsmessig å avklare mulighetene for dette?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Samferdselsdepartementet har i mandatet for Statens vegvesens arbeid med konseptvalgutredningen for E39 Aksdal – Bergen blant annet uttrykt følgende:

Departementet slutter seg til at det ikke skal utarbeides et jernbanekonsept i denne saken, men departementet vil, slik også Statens vegvesen understreker i sitt forslag til prosjektplan, peke på at departementet har bedt Jernbaneverket utrede spørsmålet om høyhastighetsjernbane i Sør-Norge, hvor blant annet strekningen Bergen – Haugesund/Stavanger skal utredes i kombinasjon med Oslo – Bergen og Oslo – Kristiansand – Stavanger. Vi ber derfor om at Statens vegvesen i arbeidet med KVU for Aksdal – Bergen har nødvendig kontakt med høyhastighetsutredningsprosjektet i JBV, slik at relevante funn i sistnevnte utredning kan inngå i vurderingene i KVUen.

Dette har Statens vegvesen også lagt til grunn i sitt arbeid med KVU E39 Aksdal – Bergen.

Statens vegvesen har i KVU-rapporten tilrådd videre vurdering av to konsepter: konsept 4 Midtre linje via Tysnes/Reksteren og Konsept 5B Indre linje via Fusa. På grunn av stor usikkerhet om både teknologi og kostnader for til dels grensesprengende bru- og tunnelløsninger, har Statens vegvesen ment at det er nødvendig med mer kunnskap for å få et godt nok beslutningsgrunnlag for valg av konsept.

Statens vegvesen arbeider nå med sikte på å kunne anbefale et konsept for E39 Aksdal – Bergen i løpet av 2012. Dette skjer på grunnlag av KS1-rapporten for E39 Aksdal – Bergen, kunnskap ervervet gjennom prosjektet ”Ferjefri E39” og supplerende utredninger/vurderinger til KVU E39 Aksdal – Bergen.