Skriftlig spørsmål fra Afshan Rafiq (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:65 (2012-2013)
Innlevert: 09.10.2012
Sendt: 09.10.2012
Besvart: 15.10.2012 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Afshan Rafiq (H)

Spørsmål

Afshan Rafiq (H): Hvilke konkrete planer har regjeringen for å nå målet sitt om 12 000 nye sykehjemsplasser innen 2015?

Begrunnelse

I 2008 lovet regjeringen et solid eldreløft med 12 000 nye plasser fram til 2015. Kommunene skulle få midler til å fornye og øke tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger. I statsbudsjettet for 2013 foreslår regjeringen å sette av 87,5 mill. kroner til kun 1750 heldøgnsplasser.
I en "uferdig" pressemelding som ble lagt ut på Helse- og omsorgsdepartementets hjemmeside 8.10.2012 sto det: "Det er veldig viktig å skrive tilsagn om og ikke bare tilskudd. Tilskuddet utbetales først når bygget er ferdig. Fra vi gir tilsagn til alle tilskudd utbetales går det 5 år. Vi vil aldri klare å gi tilskudd til 12 000 plasser, derfor "tilsagn om tilskudd til 12 000 plasser"".

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Det skal gis tilsagn om tilskudd til 12 000 heldøgns omsorgsplasser innen utgangen av 2015. Vi er om lag halvveis til målet og har hittil gitt tilsagn om tilskudd til 6000 heldøgns omsorgsplasser. Om lag 3000 er ferdigstilt.

Av Helse- og omsorgsdepartementets budsjettproposisjon for 2008 fremgår det:”Regjeringen foreslår et nytt investeringstilskudd for sykehjem og omsorgsboliger til heldøgns omsorgstjeneste…. Tilskuddet skal finansiere både økt kapasitet og utskifting og renovering av gamle og uegnede bygninger. Målgruppen for ordningen er personer med behov for heldøgnstjenester uavhengig av alder og diagnose.”

Videre fremgår det av Meld. St. 16 (2010-2011) Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011–2015): ”Regjeringen vil sikre full sykehjemsdekning innen 2015 og gi tilsagn om tilskudd til 12 000 sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser innen utgangen av 2015. For å nå målet om full sykehjemsdekning, må også hjemmetjenestene bygges ut, slik at de som ønsker å få nødvendig hjelp i eget hjem, kan få det, og de som trenger heldøgns omsorgstilbud, kan få det.”

Kommunene søker Husbanken om tilskudd til bygging. Søknaden vurderes blant annet i forhold til om de er tilpasset mennesker med demens og kognitiv svikt, om de har en utforming som gjør dem tilgjengelige, og om de er bygd slik at en lett kan ta i bruk ny teknologi som gir økt trygghet. Dersom kriteriene er oppfylt, innvilger Husbanken søknaden og kommunen får da tilsagn om tilskudd. Det vil si at de får en garanti om at pengene blir utbetalt når plassene er klare til å tas i bruk. Kommunen kan starte byggingen, og tilskuddet utbetales når nybyggingen eller ombyggingen er avsluttet.

Målet er at det skal være gitt 12 000 tilsagn om tilskudd innen utgangen av 2015, tilskuddet blir utbetalt ved ferdigstillelse.

Kommunene kan søke om tilsagn til tilskudd til både oppføring, kjøp, ombygging, utbedring, leie eller annen fremskaffelse av heldøgns omsorgsplasser. En viktig del av målet er å heve kvaliteten på botilbudet til omsorgstrengende, og kommunene har derfor mulighet til å søke om tilskudd til å utbedre eksisterende botilbud.