Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:97 (2012-2013)
Innlevert: 15.10.2012
Sendt: 15.10.2012
Besvart: 24.10.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): I juni 2011 fikk regjeringen Stortingets fullmakt til å børsnotere og/eller selge 2/3 av aksjene i Entra A/S. I DN 8/10 fremgår av et intervju med styrets leder at prosessene med privatisering av selskapet synes å være bare så vidt i gang.
Hvilken fremdrift er det lagt opp til fra eiers side for å gjennomføre den fullmakt regjeringen ba om og fikk for 16 måneder siden?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Ved behandlingen av Prop. 83 S (2010-2011) Rammer for forvaltningen av eierskapet i enkelte selskaper fikk Nærings- og handelsdepartementet fullmakt til å kunne redusere statens eierandel i Entra Eiendom AS ned mot 33,4 pst. Reduksjonen kan skje i forbindelse med et nedsalg og/eller en børsnotering. Fullmakten representerer en mulighet for departementet til å vurdere endringer i eierstrukturen, men det ble ikke fra Stortinget gitt noen tidsramme for eller noe pålegg om å redusere statens eierandel.

Det ble fra et flertall i næringskomiteen lagt til grunn at det før en delprivatisering blir iverksatt, gjennomføres en grundig vurdering av om enkeltbygg i Entras portefølje burde overføres til Statsbygg. Flertallet la videre til grunn at regjeringen foretar en nærmere vurdering av konsekvensene ved å børsnotere selskapet med en eiendomsmasse som benyttes av det offentlige og bygninger av særskilt samfunnsmessig betydning, før fullmakten eventuelt blir benyttet.

Det arbeides med disse spørsmålene og eventuelt nedsalg og/eller børsnotering er aktuelt først etter at disse vurderingene er konkludert.