Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:70 (2012-2013)
Innlevert: 10.10.2012
Sendt: 10.10.2012
Besvart: 18.10.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Jeg viser til henvendelser fra en rekke norske pensjonister som har flyttet til Sverige. I flere år har mange av disse bare skattet til Norge – ofte i samråd med svenske skattemyndigheter som har opplyst om at de kun trenger å skatte til Norge. Nå krever Sverige dem for gammel skatt. Ifølge den nordiske skatteavtalen skal pensjonister som flyttet permanent til Sverige etter 4. april 2008, skatte både til Norge og Sverige.
Hva vil finansministeren gjøre for å hjelpe disse vanskeligstilte pensjonistene?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Det er den nordiske skatteavtalen som regulerer beskatningen av pensjon som betales fra et nordisk land til en person bosatt i et annet nordisk land. Pr. 1. januar 2009 trådte en ny protokoll til denne skatteavtalen i kraft. Protokollen medførte ingen endringer i den norske beskatningsretten til pensjon som utbetales fra Norge til en person bosatt i et annet nordisk land. Etter artikkel 18 i skatteavtalen hadde Norge som utbetalingsstat beskatningsretten til slik pensjon før 1. januar 2009, og denne beskatningsretten er i behold også etter 1. januar 2009.

Protokollen medførte imidlertid endringer i den svenske og finske beskatningen av slik pensjon. I Sverige innebærer endringene at pensjonister som var bosatt i Sverige og som mottok pensjon fra Norge pr. 4. april 2008 (som er datoen for undertegningen av protokollen) bare skal betale skatt til Norge av slik pensjon, dvs. ingen skatt til Sverige. Pensjonister som har bosatt seg i Sverige etter 4. april 2008, skal derimot betale skatt av sin norske pensjon både i Norge og i Sverige. Begge land har altså beskatningsretten til den norske pensjonen, og en slik skattyter kan ikke velge en annen løsning, for eksempel beskatning kun i Norge.

Skatteavtalen har bestemmelser som angir hvordan man skal avhjelpe den dobbeltbeskatningen som da vil oppstå ved at både Norge og Sverige skattlegger den sammen inntekten. Slik dobbeltbeskatning skal avhjelpes ved at Sverige som bostedsland gir fradrag i den svenske skatten for den skatten som er betalt i Norge (kredit). Fordi det svenske skattenivået på pensjon er høyere enn det norske, vil en skattyter vanligvis få fullt fradrag for den norske skatten i Sverige. Merskatten pga. det høyere svenske skattenivået innebærer ikke en dobbeltbeskatning. Den må vedkommende pensjonist finne seg i å betale i Sverige.

Den skattemessige situasjonen for norske pensjonister i Sverige pr. i dag beror på hvilken gruppe de tilhører: Den gruppen som flyttet til Sverige før 4. april 2008 eller den som flyttet dit etter 4. april 2008.

I Finansdepartementet har vi mottatt en betydelig mengde henvendelser fra særlig en norsk pensjonist i Sverige som flyttet dit etter 4. april 2008 og som således har vært skattepliktig til Sverige fra innflyttingstidspunktet. Han har fått utlignet en restskatt i Sverige for de siste tre inntektsårene. Restskatten mener han skyldes at han ikke har fått korrekt informasjon fra svenske myndigheter om at han skulle betale skatt i Sverige. Han mener at han på grunn av feil informasjon om skattereglene er ”lurt” av myndighetene til å flytte til Sverige. Det er også enkelte andre norske pensjonister som har flyttet til Sverige etter 4. april 2008 og som har fått restskatt i Sverige for ett eller flere inntektsår, angivelig på grunn av feilinformasjon fra svenske myndigheter om regelverket.

Alle disse pensjonistene er korrekt lignet i Norge, og ingen av dem klager på den norske beskatningen.

Derimot er det den svenske beskatningen de er misfornøyd med. I Sverige er disse pensjonistene skattlagt i tråd med svenske regler og i overensstemmelse med den nordiske skatteavtalen. Beskatningsnivået tilsvarer det nivået som en svensk pensjonist har på sin svenske pensjon. Fordi det svenske beskatningsnivået på pensjon er høyere enn i Norge, vil pensjonister som flytter fra Norge til Sverige alltid måtte betale en årlig ekstra skatt til Sverige. Denne ekstraskatten krever Sverige inn enten som månedlige forskuddsbetalinger eller som en restskatt etter at den svenske ligningen er gjennomført.

Svensk beskatning av pensjon er imidlertid ikke et norsk anliggende så lenge beskatningen i Sverige er i overensstemmelse med den nordiske skatteavtalen. Verken jeg eller norske myndigheter kan derfor ta opp med svenske myndigheter en korrekt gjennomført svensk beskatning av personer bosatt i Sverige, selv om de skattyterne som "rammes", er norske borgere.

Jeg kan også opplyse om at de norske pensjonistene i Sverige stod på dagsordenen til det nordiske embetsmannsmøtet i Bergen i august i år. Der uttalte svenske myndigheter at dette var en sak som utelukkende vedrørte Sverige, og at man ikke forventet at man fra norsk side skulle gjøre noe som helst for å løse opp i den situasjonen som disse pensjonistene var kommet opp i.

Den svenske finansministeren har også svart på spørsmål vedrørende denne saken i Riksdagen, henholdsvis 1. og 22. mars 2012.