Skriftlig spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:85 (2012-2013)
Innlevert: 11.10.2012
Sendt: 12.10.2012
Besvart: 19.10.2012 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Jon Jæger Gåsvatn (FrP)

Spørsmål

Jon Jæger Gåsvatn (FrP): Er statsråden fornøyd med at terskelen for å få sykehjemsplass i mange kommuner blir stadig høyere, og deler statsråden de mange ansattes bekymring for at pasienter ikke får behandling og pleie på rett omsorgsnivå?

Begrunnelse

En rekke kommuner melder om at innføringen av samhandlingsreformen har ført til at pasienter skrives raskere ut fra sykehus enn før. I mange kommuner blir plasser som tidligere var forbeholdt pasienter som trengte lindrende behandling i terminalfase og korttidsplasser og avlastningsplasser nå tatt i bruk for å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Terskelen for hjemmeboende pleietrengende som har behov for sykehjemsplass har som en følge av dette blitt vesentlig høyere. NRK Trøndelag melder om at en undersøkelse viser at hele 90 prosent av de 850 ansatte i hjemmesykepleien i Steinkjer kommune har det siste året opplevd pasienter som burde hatt behandling enten på sykehjem eller sykehus, og lignende tilbakemeldinger får vi også fra andre kommuner.
Samhandlingsreformen lanserte begrepet BEON - Beste effektive omsorgsnivå. Dette var en endring fra tidligere brukte LEON prinsippet - laveste effektive omsorgsnivå og det ble hevdet at hensikten var å signalisere at pasienter skulle behandles på rett nivå i forhold til sine behov.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Alle har krav på nødvendig og forsvarlig helsehjelp. Dette betyr riktig behandling til riktig tid og i tilstrekkelig mengde. Det er kommunene som har ansvar for å planlegge og yte tjenester til mennesker som har behov for nødvendig helsehjelp. Dersom en person har behov for døgnkontinuerlig pleie og omsorg, er kommunen forpliktet til å yte et heldøgns tjenestetilbud til vedkommende, enten i institusjon eller i vedkommendes eget hjem. Dersom pasientens hjelpebehov tilsier at nødvendig og forsvarlig helsehjelp bare kan ytes i sykehjem, inntrer samtidig retten til sykehjemsplass. Terskelen for å få sykehjemsplass skal således vurderes ut fra den enkeltes behov.

Det er gledelig at samhandlingsreformen virker etter intensjonen, og at pasienter skrives raskere ut fra sykehus enn før. Det er en ønsket og villet utvikling. Samtidig er vi kjent med at noen kommuner opplever utfordringer. Det er forståelig. I hovedsak får vi tilbakemeldinger om at det er positivt for pasienter som er ferdigbehandlet i spesialisthelsetjenesten å bli raskere overført til kommunale tilbud eller hjemmet, med tilpasset oppfølging. Det gjør at mange får mer ro og stabilitet i omsorgen og kommer raskere på bena.

Kommunene har lagt ned en betydelig innsats for å ta i mot utskrivningsklare pasienter og etablere alternative tilbud for å redusere behovet for sykehusinnleggelser. Tiltak som er igangsatt er å styrke hjemmetjenestene og sykehjem med medisinsk og helsefaglig kompetanse, styrke rehabiliteringstilbudet i kommunene, etablere korttidsplasser og tilbud innen for eksempel kreftomsorg og palliasjon. Det er overført 5,6 mrd. kroner fra de regionale helseforetakene til kommunene til de nye oppgavene som følge av reformen, hvorav om lag 560 mill. kroner til utskrivningsklare pasienter. Kommunene kan velge å bruke midlene til å etablere kommunale tilbud eller til å betale sykehusene. Det er også stor interesse i kommunene for å etablere døgntilbud for øyeblikkelig-hjelp.

Det er for tidlig å si om samhandlingsreformen har påvirket kommunenes kapasitet og kvalitet på døgnbemannete pleie- og omsorgstjenester. Dette er forhold som Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med KS følger nøye gjennom et forvaltningsmessig følge-med-opplegg og igangsatt følgeevaluering i regi av Norges forskningsråd (NFR).

Kravet om faglig forsvarlige tjenester gjelder for øvrig alle, uavhengig om det er utskrivningsklare pasienter eller andre brukere og pasienter som har behov for kommunale helse- og omsorgstjenester.