Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:90 (2012-2013)
Innlevert: 11.10.2012
Sendt: 12.10.2012
Besvart: 23.10.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Hva mener statsråden bør være retningslinjene for at det skal kunne forventes et ordinært postkontor i en by / fylke, og er statsråden enig i avgjørelsen om at ålesundregionen ikke skal ha et eneste postkontor?

Begrunnelse

For 10 år siden startet Posten omleggingen fra postkontor til Post i Butikk (PiB). Resultatet har vært at alle har fått anledning til å utføre grunnleggende post- og banktjenester på tredjepartsteder som dagligvarebutikker, kiosker og bensinstasjoner. Disse stedene har lengre åpningstider og er således mer tilgjengelig for publikum. Kundenes tilfredshet med PiB har vært stigende siden konseptet ble etablert for ti år siden.
Et velfungerende postsystem er en forutsetning for verdiskaping og vekst. Privatpersoner og næringsliv er avhengige av å sende og motta post for å kunne gjennomføre sine daglige gjøremål. For mange av gjøremålene er det avgjørende å ha tilgang på et ordinært postkontor, da PIB ikke har alle tjenester i sortimentet. Det må derfor være en viss balanse mellom tilgangen på PIB og ordinære postkontor.
Ålesundregionen er den største byregionen mellom Bergen og Trondheim, og er et kjerneområde på Sunnmøre når det gjelder næringslivsaktivitet. Byen Ålesund fungerer som et tjeneste- og kommunikasjonsknutepunkt for befolkningen i hele regionen.
I dag er Ålesund i vekst og forventes å passere 50 000 innbyggere innen 2018.
I Møre og Romsdal bor over halvparten av befolkningen på Sunnmøre, der Ålesund er hovedby i regionrådet Sunnmøre regionråd, en region med rundt 150 000 innbyggere.
På tross av dette skal det likevel være foreslått å legge ned postkontoret i Ålesund, mens Molde en mindre by med et mindre omland - skal ha det eneste postkontoret i fylket. Å reise fra Ålesund til Molde tar et par timer hver veg, og innbefatter en lang og dyr ferjestrekning.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Ved behandlingen av Meld. St. 18 (2011-2012) Virksomheten til Posten Norge AS, ga Stortinget sin tilslutning til at inntil 149 postkontorer kan legges om til Post i Butikk (PiB). Når denne omleggingen er gjennomført, innen utløpet av 2014, vil antallet egendrevne postkontorer være redusert til 30.

Innenfor rammene av Stortingsmeldingen har Posten i sine planer for omlegging av postkontor til PiB lagt til grunn at det skal være minst ett postkontor i hvert fylke. Videre legger Posten vekt på god betjening av bedriftsmarkedets behov samt det totale volumet av post og pakker.

I Møre og Romsdal er postkontoret i Molde størst ut fra disse kriteriene. Selv om Sunnmøre er den regionen i fylket som har flest postkontorer, er avstandene mellom disse så store at det ikke har vært hensiktsmessig å se dem som ett betjeningsområde.

Det er et mål at det samlede tjenestetilbudet til næringslivet etter omleggingen ikke svekkes sammenliknet med dagens nivå. I planleggingen vil Posten derfor se spesielt på betjeningen av bedriftskunder og eventuelt tilby supplerende løsninger til PiB for bedriftsmarkedet i Ålesund (og andre steder). Når det gjelder privatkunder vil posttjenestetilbudet ved PiB etter omleggingen være tilnærmet likt tilbudet ved postkontorene.

Generelt vil antall ekspedisjonssteder som tilbyr alle leveringspliktige posttjenester bli videreført på samme nivå som tidligere. I tillegg vil omlegging fra postkontor til PiB innebære utvidede åpningstider og bedret tilgjengelighet til Postens leveringspliktige posttjenester for alle kundegrupper.

Ålesund kommune er orientert om den forestående omleggingen av ekspedisjonsnettet, herunder tidsplan for gjennomføringen og konkurransegrunnlaget for valg og etablering av nye PiB-enheter.

Med grunnlag i ovennevnte redegjørelse er det Samferdselsdepartementets vurdering at omleggingen fra postkontor til PiB vil bidra til fortsatt å sikre et godt og likeverdig posttilbud i berørte kommuner i tråd med konsesjonens krav om tjenestetilbud og tilgjengelighet. I omleggingsprosessen legger Samferdselsdepartementet til grunn at Posten finner gode løsninger for bedriftskunder, og spesielt for kunder med store postvolum. Videre forutsettes det at Posten tar hensyn til at inventar- og betjeningsløsningen i de nye PiB-enhetene vil bli dimensjonert med tilstrekkelig kapasitet, eventuelt også supplert med tilpassede henteordninger for å opprettholde dagens servicenivå. For å ivareta kundenes behov for veiledning vil Posten legge vekt på lokal kompetanseutvikling ved etablering av nye PiB-enheter.