Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:94 (2012-2013)
Innlevert: 12.10.2012
Sendt: 12.10.2012
Besvart: 19.10.2012 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Vil statsråden sørge for at Helse Nord foretar en konsekvensutredning som også inneholder en samfunnsøkonomisk analyse av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark før det investeres i et helt nytt sykehusbygg i Hammerfest, og er det riktig som styreleder i Helse Nord sier at Soria Moria erklæringen ikke tillater Helse Nord å konsekvensutrede ulike lokaliseringsalternativer?

Begrunnelse

Sykehusstrukturen i Finnmark ble bestemt før krigen, og lokalsykehuset for Vest-Finnmark ligger i Hammerfest. Dagens sykehusstruktur stemmer ikke lenger overens med de demografiske endringene og veksten i befolkningen som har vært i Vest-Finnmark. Befolkningen har økt fra 39.000 til 47.000 fra 1965 til i dag. I Alta har veksten vært på 10.000 innbyggere fra 1965, bare de 3 siste årene 1000 personer. Det er derfor avgjørende viktig at det blir foretatt en grundig konsekvensanalyse før en går til investering i nye sykehusbygg, og en må også vurdere om det er grunnlag for to sykehus i Vest Finnmark; ett i Alta og ett i Hammerfest.
Sammenlignet med andre områder i Helse Nord kommer befolkninga i Vest Finnmark svært dårlig ut når det gjelder tilgang til sykehustjenester og nærhet til sykehus. Alta kommune er den mest folkerike kommunen i Finnmark (20.000 innbyggere), er dobbel så stor som Hammerfest, men har i dag kun kommunal sykestue og fødestue. Befolkningen i Alta står for 34 % av fødslene i fylket. Avstanden til nærmeste sykehus for majoriteten av de fødende i Vest-Finnmark er fra 140 til 260 km til Hammerfest sykehus. Reisetiden er 2,2 – 4,5 timer.
I tillegg må en over en værutsatt fjellovergang som ofte er stengt om vinteren.
Flere andre helseforetak har utredet alternative lokaliseringer av nye sykehusbygg. Helse Nord tolker Soria Moria erklæringen dit hen at regjeringen ikke tillater helseforetaket å utrede andre alternativer enn eksisterende sykehusstruktur.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Helse Nord RHF har ansvar for å sikre nødvendige spesialisthelsetjenester til alle som bor i helseregionen. Samferdselstilbud, bosettingsmønster, medisinsk kunnskap og teknologi har gitt føringer for dagens sykehusstruktur. I Vest-Finnmark tilbys det i dag spesialisthelsetjenester i Alta, Hammerfest, Jansnes, Karasjok og Lakselv.

Før større byggeprosjekter igangsettes skal det i tråd med styringssystemet for de regionale helseforetakene foretas utredninger i form av utviklingsplaner. En slik utviklingsplan skal vurdere overordnede utviklingstrekk for den helsefaglige virksomheten framover - inkl. bl.a. demografi, sykdomsutvikling, brukermedvirkning, tilgjengelighet, kompetanse, teknologi, samferdsel og andre samfunnsøkonomiske forhold - og vil synliggjøre bygningsmessige konsekvenser som følge av den overordnede utviklingen. I Helse Nord sin langtidsplan er det tatt høyde for å sette i gang

et prosjekt i Hammerfest i 2020. Styret for Helse Nord RHF har lagt til grunn at utviklingsplaner og nødvendig beslutningsunderlag for dette arbeidet skal utarbeides i løpet av 2015.

Helse Nord opplyser at Hammerfest sykehus har behov for oppgradering og at helsetilbudet i Alta skal utvikles. Helse Nord planlegger ikke å utrede en nedlegging av Hammerfest sykehus. Jeg ønsker heller ikke å bidra til å skape usikkerhet knyttet til den overordnede sykehusstrukturen i Vest-Finnmark.