Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:105 (2012-2013)
Innlevert: 16.10.2012
Sendt: 17.10.2012
Besvart: 23.10.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Hvordan vil statsråden løse utfordringen med forutsigbarhet og situasjonen for elevene ved Kongshaug musikkgymnas når det kuttes i statsstøtten midt i et skoleår?

Begrunnelse

Kongshaug Musikkgymnas er en privat kristen videregående skole som har en viktig nasjonal funksjon når det gjelder musikkutdanning. Der tilbyr en treårig utdanning innen musikk, dans og drama. Skolen er kjent for å ha fostret opp dyktige og anerkjente musikere. Det er 90 elever som per dags dato går på skolen. Skolen har 25 årsverk av ansatte. Skolen får nå et kutt på over 3 millioner i statsstøtte midt i et skoleår, etter at elever har fått opptak, og skoleåret er godt i gang. Vedtaket om økonomiske kutt vil gjøre det vanskelig å få hjulene til å gå rundt, samtidig som man setter elever og ansatte i en håpløs situasjon når det gjelder forutsigbarhet og framtidig utdanning. Med dette vedtaket risikerer man at staten fører en politikk som tvinger frem "drop outs" blant ungdommen samt påfører arbeidsledighet til mange ansatte. Som igjen må innom Nav kontoret. For heller ikke blant lærere er det så enkelt å få arbeid midt i et undervisningsår.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Kongshaug musikkgymnas har siden 2001 fått et ekstra tilskudd utover det skolen har krav på etter privatskoleloven. Bakgrunnen for dette er at Stortinget i behandlingen av budsjettet for hhv. 2001 vedtok å gi skolen et ekstra tilskudd. I behandlingen av budsjettet for 2003 ba Stortinget departementet om å legge inn tilskuddet på samme nivå i senere budsjetter. Bakgrunnen for vedtaket var at Stortinget ville kompensere for ekstra kostnader knyttet til å drive et rent musikktilbud i forhold til et tilbud om musikk, dans og drama som skolen er godkjent for. Kongshaug musikkgymnas var på den tiden den eneste skolen med et rent musikktilbud.

I dag finnes det en skole til, Oslo by Steinerskole, som driver et rent musikktilbud. Denne skolen får ikke et ekstra tilskudd for å dekke eventuelle merkostnader ved dette tilbudet. Dette er bakgrunnen for at skolen i år saksøkte Kunnskapsdepartementet for forskjellsbehandling. Skolen vant ikke frem i Tingretten. Oslo by Steinerskole har anket dommen.

Departementet har i budsjettet for 2013 foreslått å avvikle det ekstra tilskuddet til Kongshaug musikkgymnas av hensyn til likebehandling av de private skolene. Selv om både Kunnskapsdepartementet og Oslo tingrett er klar på at det ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag for at Oslo by Steinerskole kan påberope seg forskjellsbehandling i denne konkrete saken, mener jeg likevel av hensyn til lik behandling av skoler at ordningen med ekstratilskuddet til Kongshaug bør avvikles. På den måten vil alle de private skolene som er godkjent etter utdanningsprogram for musikk, dans og drama kun få det tilskudd de har krav på etter privatskoleloven. Kongshaug musikkgymnas er godkjent etter utdanningsprogram for musikk, dans og drama og får tilskudd etter satsen for dette utdanningsprogrammet.

Jeg ser at det er uheldig at det ekstra tilskuddet til Kongshaug musikkgymnas avvikles midt i skoleåret 2012-2013. Jeg er kjent med at representanter fra den rød/grønne fraksjonen i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen ønsker å finne en løsning på dette og har forståelse for det.