Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:113 (2012-2013)
Innlevert: 17.10.2012
Sendt: 18.10.2012
Besvart: 25.10.2012 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): DN har den 17.10.12 en sak om Helse Nord og holdningen til legers adgang til å varsle om bekymringsfulle forhold. Saken hevder at man "kalles inn på teppet" hvis man ønsker å si ifra om forhold som bekymrer.
At alle helseforetakene, inklusiv Helse Nord, ivaretar sine oppgaver på en god og profesjonell måte er en selvfølge, og mitt spørsmål til statsråden er om han mener at dette fullt ut gjelder for Helse Nords påståtte fremgangsmåte i som beskrives i DN?

Begrunnelse

Adgangen til å varsle om bekymringsfulle forhold er en positiv del av vårt samfunn. Det skal være adgang til å varsle uten at dette skal ramme den enkelte som finner en situasjon så vanskelig at man ikke har noe annet valg. Dette er en kvalitet vi må ta vare på, på samme måte som vi har en Gjenopptagelseskommisjon fordi det finnes tilfeller der våre domstoler kan ha fattet feil beslutning av ulike årsaker under behandling av straffesaker. Likeledes har vårt system med Sivilombudsmannen også en svært viktig samfunnsmessig funksjon. Grunnloven § 100 om selve bautaen i denne sammenhengen. Med andre ord har vi flere forhold som tillater oss som nasjon å stille spørsmål ved beslutninger og måten vi utfører samfunnsmessige handlinger på. Jeg ser derfor frem til å få statsråden svar og hans vurderinger.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Staten har en viktig rolle som eier av selskap med sektorpolitiske mål, blant annet de regionale helseforetakene. For å sikre målene og skape tillit både hos aktørene, hos medarbeiderne og i befolkningen må statens eierskap være profesjonelt og i tråd med statens prinsipper for godt eierskap (jf. Meld. St. 13 (2010-2011) Aktivt eierskap)).

Helse Nord RHF skal gjennom sitt sørge-for-ansvar, sikre spesialisthelsetjenester til befolkningen i helseregionen i tråd med Stortingets vedtak, regjeringens politikk, oppdragsdokument og aktuelle styringsdokumenter. I tråd med Regjeringens eierskapspolitikk har Helse Nord RHF bedt sine helseforetak om å utarbeide gode systemer for varsling av kritikkverdige forhold, slik at henvendelser om varsling blir mottatt og behandlet på en profesjonell måte som ivaretar varslernes rettigheter. Universitetssykehuset i Nord-Norge HF (UNN) har nedfelt dette styringskravet i sine etiske retningslinjer.

Omstillinger må gjennomføres med tillitsbaserte relasjoner til alle parter, samtidig som kravene til et godt arbeidsmiljø for medarbeiderne og forsvarlige tjenester til pasientene blir ivaretatt. Omstillinger kan medføre offentlig kritikk fra egne medarbeidere. Helse- og omsorgsdepartementet er opptatt av at medarbeiderne skal ha anledning til å komme med offentlig kritikk. I foretaksmøtene i de regionale helseforetakene i januar i år ble det presisert at det skal mye til før slike ytringer er i konflikt med lojaliteten til arbeidsgiver. Foretaket må, dersom slik kritikk reises, vurdere om ytringen skal medføre endringer eller om den bør møtes med motinnlegg.

Helse- og omsorgsdepartementet har gjennom orientering fra Helse Nord RHF forstått at de oppfatter at varslingsinstituttet har en viktig rolle som sikkerhetsventil og demokratisk ventil, men at de ikke har oppfattet denne konkrete saken som en ”varslingssak”. Helse Nord RHF har derfor uttrykt at en oppfølging av slike problemstillinger både formelt og reelt bør løses gjennom et konstruktivt samarbeid og dialog mellom arbeidstakernes representanter og styret og ledelsen i helseforetaket. Dette gir etter deres oppfatning de beste løsninger over tid, og som gir grunnlag for et konstruktivt og tillitsbasert videre samarbeid. Samtidig er det viktig å understreke at foretakene også skal behandle varslinger som gjøres av enkeltpersoner i tråd med de varslingsrutiner som virksomhet har.

Helse- og omsorgsdepartementet vil understreke at det er viktig at medarbeiderne opplever takhøyde og åpenhet rundt spørsmål om omstillingsprosesser, og forutsetter at både Universitetssykehuset i Nord-Norge HF (UNN) og Helse Nord RHF følger opp de problemstillingene som Legeforeningen har pekt på. Dette innbefatter et ledelsesansvar for å skape tillitsbaserte relasjoner og dialog med alle parter. Samtidig må kravene til et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsforhold for medarbeidere og forsvarlige tjenester til pasientene bli ivaretatt.