Skriftlig spørsmål fra Edvard Mæland (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:144 (2012-2013)
Innlevert: 23.10.2012
Sendt: 23.10.2012
Besvart: 31.10.2012 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Edvard Mæland (H)

Spørsmål

Edvard Mæland (H): Medfører det riktighet at en norsk student bosatt i Danmark, i et studium støttet av Statens lånekasse for utdanning, ved alvorlig sykdom ikke kvalifiserer til uføretrygd etter norske regler selv om personen flytter tilbake til Norge permanent?

Begrunnelse

En norsk student, født 2. mars 1976, er av Trygderetten ansett å være ufør fra 1. mars 1999. Hun hadde på dette tidspunktet et studieopphold i Danmark, og hadde vært bosatt der fra 20. august 1997. Ifølge en avgjørelse fra NAV Internasjonalt datert 21. august 2012 er kravet om forutgående medlemskap i folketrygden kun oppfylt gjennom sammenlegging av medlemskap i et annet EØS-land, og grunnpensjonen beregnes etter bestemmelsene i EØS-forordning 1408/71.
Dette er til tross for at personen det er snakk om oppfylte kravene i folketrygdens § 2-5, første ledd bokstav i, som sier at en person som oppholder seg utenfor Norge er pliktig medlem av folketrygden dersom hun eller han er norsk statsborger og studerer i utlandet med lån eller stipend fra Statens lånekasse for utdanning. NAV Internasjonalt gjør dette med henvisning til Nordisk konvensjon om trygd (undertegnet i 2003, etter uføretidspunktet i 1999), som skal innebære at folketrygdlovens § 2-5 første ledd bokstav i ikke er gjeldende.
Det virker urimelig at norske trygderettigheter nesten umiddelbart faller
bort på grunn av et studieopphold godkjent og støttet av Statens lånekasse for utdanning.
Det vil i så fall innebære at en ung person som er så uheldig å bli ufør under et studieopphold i et nordisk land får lavere pensjon resten av livet sammenliknet med om han eller hun hadde vært bosatt i Norge eller hatt liknende studier i et land utenfor Norden på uføretidspunktet.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Uførepensjon fra folketrygden gis i utgangspunktet bare til personer som har vært medlem i trygden i de siste tre årene fram til uføretidspunktet. Det er likevel gitt regler som på ulike vis myker opp kravet om tre års medlemskap. De relevante bestemmelsene finnes i folketrygdloven § 12-2.

Utenlandsstudenter med støtte fra Lånekassen vil i utgangspunktet være medlemmer i folketrygden og derfor uten videre fylle vilkåret om tre års medlemskap. Den nordiske trygdekonvensjonen medfører imidlertid unntak fra dette.

Etter konvensjonen skal en ikke-yrkesaktiv være medlem av trygden i landet der vedkommende er bosatt. En person som studerer i et annet nordisk land enn hjemlandet, og som blir folkeregistrert i studielandet, skal derfor være medlem i trygden i studielandet. Tilsvarende opphører trygdedekningen i hjemlandet.

Jeg kan på denne bakgrunn bekrefte at en norsk student som studerer og er folkeregistrert i Danmark, og som blir ufør under studieoppholdet, ikke vil fylle vilkåret om medlemskap i folketrygden i de siste tre årene fram til uførheten. Konvensjonen vil imidlertid sikre rett til uførepensjon både fra Norge og Danmark, forutsatt at kravene til nedsatt arbeidsevne mv. er oppfylt i begge land. Det vil da dreie seg om delpensjoner.

Når det gjelder den konkrete saken som nevnes i begrunnelsen for spørsmålet, tyder opplysningene på at det dreier seg om en sak som Arbeidsdepartementet tok opp til vurdering høsten 2011 etter henvendelse fra stortingsrepresentant Torbjørn Røe Isaksen. Det var en svært spesiell sak, der departementet fant grunn til å gi Arbeids- og velferdsetaten retningslinjer for behandlingen. Opplysningene i begrunnelsen tyder på at disse retningslinjene er fulgt opp, slik at saken har fått en så gunstig behandling som mulig innenfor reglene. Dersom det i tillegg oppnås pensjonsrett i Danmark, vil vedkommende kunne få en høyere samlet ytelse enn om vedkommende hele tiden hadde vært bosatt i Norge.

Bakgrunnen for reglene er at pensjonene i folketrygden bygger på et opptjeningsprinsipp, der ytelsene fastsettes i forhold til den enkeltes opptjening ved arbeid i norsk virksomhet og/eller perioder som medlem i folketrygden. Perioder med medlemskap i utenlandske trygdeordninger gir ingen rettigheter. Tilsvarende er løsningene i den nordiske trygdekonvensjonen i tråd med prinsippene for internasjonal trygdekoordinering.