Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:146 (2012-2013)
Innlevert: 23.10.2012
Sendt: 25.10.2012
Besvart: 01.11.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I DN 18.10.12 skriver leder i finanskomiteen, Torgeir Micaelsen fra Ap, at økningen i statsbudsjettets handlingsrom er ca. 25 mrd. kr i året, hvorav halvparten går til økte utbetalinger i folketrygden.
Er statsråden enig i dette anslaget, og kan statsråden vise hvor mye av dette handlingsrommet som i neste stortingsperiode må brukes når man innenfor handlingsregelen skal innfri vedtak om kjøp av jagerfly, samt Aps løfter om 12 000 nye sykehjemsplasser og satsing på lyntog mellom de store byene?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Over tid bestemmes handlingsrommet i budsjettpolitikken av utviklingen i skattegrunnlagene i fastlandsøkonomien, utviklingen i forventet realavkastning av kapitalen i Statens pensjonsfond utland og bindinger på utgifts- og inntektssiden fra tidligere vedtak, herunder veksten i folketrygdens utgifter. For de nærmeste årene framover kan handlingsrommet anslås slik:

- Den underliggende utviklingen i økonomien anslås å gi en realvekst i skatte- og avgiftsinntektene på 18 milliarder 2013-kroner per år. Det bygger på at den gode veksten i fastlandsøkonomien kan opprettholdes og at vi viderefører et effektivt skatte- og avgiftssystem.

- Bruken av oljeinntekter har i gjennomsnitt økt med rundt 7 milliarder 2013-kroner per år i de ti årene vi har bak oss. Med de anslagene vi nå har for utviklingen i fondet som selvsagt er usikre, vil uttaket fra fondet kunne stige med om lag ¼ prosent av BNP for Fastlands-Norge fram til 2025. Det tilsvarer en økning i bruken av oljeinntekter på rundt 8 mrd. 2013-kroner per år de nærmeste årene framover.

- Utgiftene i folketrygden anslås å øke med om lag 11-12 milliarder 2013-kroner per år. I tillegg vil befolkningsutviklingen gi økte utgifter i kommune og helseforetakene på rundt 5 milliarder 2013-kroner per år bare for å opprettholde dagens standard og dekningsgrad.

Samlet sett gir dette et handlingsrom på rundt 10 milliarder 2013-kroner per år.

Som nevnt bygger disse beregningene på at den gode utviklingen i norsk økonomi fortsetter. For å løse viktige oppgaver framover må vi fortsatt også jevnt og trutt effektivisere offentlige virksomheter. I tillegg vil kommende oppgaver også stille krav til hvordan vi til enhver tid prioriterer mellom de ulike formål i statsbudsjettet.

Regjeringens prioriteringer innenfor det handlingsrommet som er tilgjengelig framgår av de årlige budsjettdokumentene. Bindinger i budsjettene for de nærmeste årene framover er nærmere omtalt i kapittel 10 i Gul bok for 2013 (Prop. 1 S (2012-2013)), herunder Omsorgsplan 2015, finansiering av nye kampfly og Nasjonal Transportplan 2010-2019. Regjeringen vil legge fram Nasjonal Transportplan 2014-2023 våren 2013.