Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kulturministeren

Dokument nr. 15:147 (2012-2013)
Innlevert: 24.10.2012
Sendt: 25.10.2012
Besvart: 29.10.2012 av kulturminister Hadia Tajik

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hva er status for arbeidet med en allmenn språklov, hvor tegnspråk er formelt forankret som fullverdig språk, og når vil Stortinget få et lovforslag omhandlende en slik lov til behandling?

Begrunnelse

I St.meld. nr. 35 (2007-2008) Mål og meining – språkmeldingen – ble det slått fast politisk at norsk tegnspråk er et fullverdig språk i Norge. Tegnspråk – og det offentlige ansvaret for dette – skal ifølge meldingen innlemmes i en allmenn språklov. Det er nå gått tre og et halvt år siden Stortinget gav sin tilslutning til nevnte melding, og det er mange som etterlyser fortgang i det igangsatte arbeidet. Særlig døve, som har ventet lenge på at anerkjennelsen av norsk tegnspråk skal formaliseres som fullverdig språk ved en forankring i en allmenn språklov.

Hadia Tajik (A)

Svar

Hadia Tajik: Departementet er godt i gang med det lovarbeidet som ble drøftet i språkmeldingen. En allmenn språklov med overordnede bestemmelser om norsk språk og andre språk i Norge, herunder tegnspråk, var en del av dette. I tillegg varslet meldingen blant annet lovforankring av Språkrådet, lovfesting av en språkpolitisk melding til Stortinget i hver valgperiode og modernisering og effektivisering av gjeldende lov- og regelverk om målbruk i offentlig tjeneste. Også på flere andre områder ble lovregulering nevnt som et virkemiddel departementet ville vurdere.

Departementet har en helhetlig tilnærming til alt dette og har som siktemål å utforme en mest mulig samlet språklovgivning. Her vil formalisering av norsk tegnspråks status etter forutsetningene inngå som et viktig tema. I arbeidsomfang utgjør dette imidlertid bare en liten del av det hele, og det samlede lovarbeidet er tidkrevende. For å styrke norsk tegnspråk som et fullverdig språk er det i seg selv viktig at de overordnede tegnspråksbestemmelser blir utformet som et ledd i en mer helhetlig språklovgivning.

Departementet tar sikte på å sende et samlet lovutkast på høring i løpet av våren 2013.