Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:159 (2012-2013)
Innlevert: 24.10.2012
Sendt: 25.10.2012
Besvart: 31.10.2012 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Hvilke rettigheter har foreldre i Norge, som søker om anerkjennelse av farskap etter fødsel ved surrogati i utlandet, mht. foreldrepenger i påvente av slik anerkjennelse og påvente av adopsjon for å overføre morskap til fars ektefelle/partner?

Begrunnelse

Undertegnede viser til regjeringens løfte om juridisk å sikre de barna som er berørt av surrogati. Det har i flere tilfeller kommet opp spørsmål om hvem som har foreldreansvaret for barna, og det kan virke som barna det her gjelder blir kasteballer mellom departementene, og ingen tar ansvar for å sikre barna juridisk.

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Svar

Inga Marte Thorkildsen: Foreldrepenger gis til den som er juridisk mor eller far til barnet. Det gis altså ikke foreldrepenger til andre omsorgspersoner for barna.

Dersom bare den ene av ektefellene/samboerne er juridisk forelder til barnet, vil vedkommende ha rett til hele foreldrepengeperioden.

Hvis adopsjon av ektefellens barn finner sted så tidlig at stønadsperioden fortsatt løper, kan det ytes foreldrepenger til adoptivforelderen. Vedkommende har i slike tilfeller tilsvarende rettigheter som fedre i den resterende del av stønadsperioden, men ikke plikt til å ta ut fedrekvote. Adoptivforelderens rettigheter gjelder først fra adopsjonstidspunktet. Dersom foreldrene ønsker det, kan altså adoptivforelderen ta ut hele eller deler av perioden som gjenstår. Dette følger av folketrygdloven § 14-5 tredje ledd. Under behandlingen av forslaget om en tredelt foreldrepengeordning ble denne bestemmelsen videreført (se kap. 5.5 i Prop. 64 L (2011-2012)).