Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:172 (2012-2013)
Innlevert: 26.10.2012
Sendt: 26.10.2012
Besvart: 01.11.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil statsråden sørge for at kollektivtransporttilbudet i og rundt de store byene får økt sin kapasitet tilsvarende effekten av tiltak for å redusere privatbilismen?

Begrunnelse

Kollektivreisende opplever stadig at lokaltogene inn mot Oslo i rushtiden er så fulle av reisende at folk må presse seg inn før dørene lukkes. Dette er både svært ubehagelig og får på ingen måte flere til å reise kollektivt, noe som er et tverrpolitisk mål.
Samtidig ble det senest i spørretimen onsdag den 24. oktober uttalt av samferdselsministeren, at målet var å innføre rushtidsavgift inn mot de store byene. Det er grunn til å tro at tiltak for å redusere privatbilismen vil skape stort press på et allerede sprengt kollektivtilbud i rushtiden.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Som representanten Tenden kjenner godt til, vil det forbedrede togtilbudet på Østlandet som innføres i to steg (desember 2012 og desember 2014) være et stort og viktig løft for togtilbudet og med klare kvalitetsforbedringer for de reisende. Dette er gjort mulig som følge av utbygging av innerstrekningene Oslo S – Lillestrøm og Lysaker – Asker, en lang rekke små og mellomstore tiltak i infrastrukturen, samt anskaffelse av flere nye tog. Vektlegging av høy og jevn frekvens (spesielt i knutepunktene), gjør at toget kan ta rollen som ryggraden i kollektivtransportsystemet. Kunden vil oppleve et frekvent tilbud som det er enkelt å forholde seg til, og et tilbud som det i større grad enn tidligere vil være mulig å takte mot øvrig kollektivtransport i knutepunktene.

Som følge av forbedringene legges det til rette for en betydelig økning i kapasiteten. Regjeringen bruker samtidig store ressurser på å øke kapasiteten ytterligere i frem- tiden. Follobanen er et eksempel på dette. Med nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski på plass vil det bli mulig for å innføre et sterkt forbedret togtilbud også i Sørkorridoren.

Regjeringens mål, som er uttrykt i Klimameldingen (fotnote 1) og vedtatt av Stortinget i Klimaforliket (fotnote 2), er at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. I og omkring storbyområdene skal kollektivformål og sykkeltiltak gis økt prioritet ved fordeling av samferdselsbevilgningene.

Utforming og hvordan dette skal skje, kommer vi tilbake til i Nasjonal transportplan 2014 – 2023.

---------------------------

Fotnoter i svar:

Fotnote 1) Meld. St. 21 (2011–2012)

Fotnote 2) Innst. 390 S (2011-2012)