Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:185 (2012-2013)
Innlevert: 30.10.2012
Sendt: 31.10.2012
Besvart: 05.11.2012 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Morten Ørsal Johansen (FrP)

Spørsmål

Morten Ørsal Johansen (FrP): Organisasjonen Islam Net er en fundamentalistisk organisasjon som er motstander av og kjemper mot det verdigrunnlag det norske samfunn er tuftet på. Likevel mottar Islam Net kr. 100.000 i statsstøtte.
Vil statsråden avklare om det foreligger kriterier eller om det finnes noen etiske grenser for hva som kan gis statsstøtte, og mener statsråden at virksomheten til Islam Net er av en slik art at denne organisasjonen bør støttes økonomisk av det offentlige?

Begrunnelse

Forsker Lars Gule har overfor NRK betegnet Islam Net som udemokratisk og kvinnefiendtlig organisasjon med ekstreme målsettinger og verdier. Han beskriver videre Islam Net som en salafistisk organisasjon hvor likestilling mellom kjønnene, likebehandling av muslimer og ikke-muslimer, samt demokrati er i strid med religiøse påbud.
Det er i Norge en grunnlovsfestet rett til frie ytringer, men det er åpenbart et behov for en avklaring av hvor grensen går for hva som berettiger til statsstøtte.

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Svar

Inga Marte Thorkildsen: I 2012 fikk Islam Net tildelt 100 000 kroner fra tilskuddsordningen til frivillige organisasjoners holdningsskapende og forebyggende arbeid mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse over kap. 821, post 71. Frivillige organisasjoner er viktige for å bekjempe dette alvorlige problemet, ved at forskjellige organisasjoner når ut til ulike grupper og miljøer. Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som forvalter tilskuddsordningen.

Jeg er kjent med at IMDi først avslo søknaden fra Islam Net om støtte til konferanse mv. for å forebygge tvangsekteskap, men omgjorde beslutningen etter at Islam Net klaget på avslaget. IMDi stilte imidlertid bestemte vilkår for tildeling av støtte.

Vilkårene fra direktoratet var bl. a. at Islam Net forsikrer seg om at foredragsholdere er tilhengere av at norsk lov gjelder i Norge, herunder er eksplisitte motstandere av vold mot og fysisk/psykisk avstraffelse av kvinner og barn, og påser at ingen, på grunn av sitt kjønn, nektes å sitte hvor man ønsker under arrangementer.

Jeg er kjent med at IMDi oppfatter Islam Net som motstandere av tvangsekteskap, og at organisasjonen har gjennomslag i en aktuell målgruppe, nemlig unge muslimer med opprinnelse fra land hvor tvangsekteskap er mer eller mindre utbredt. I følge IMDi er dette bakgrunnen for innvilgelse av søknaden etter klagebehandlingen.

Islam Net har nå meddelt IMDi at organisasjonen likevel ikke aksepterer de vilkårene som direktoratet har stilt, og at Islam Net derfor ikke mottar støtten.

Det er viktig at det stilles klare krav ved tildeling av tilskudd. Jeg er svært opptatt av at fellesskapets midler brukes innenfor rammen av det som utgjør fundamentet i den norske rettsstaten.