Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:188 (2012-2013)
Innlevert: 30.10.2012
Sendt: 31.10.2012
Besvart: 07.11.2012 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Med jevne mellomrom kommer debatten om hvem som bør utføre søk og redningsoppdrag her i landet. Det blir hevdet at Forsvaret kan operere utenfor det regelverk alle andre må forholde seg til.
Mitt spørsmål er derfor om ikke § 3-2 i forskrift om lufttrafikkregler gir en sivil operatør samme mulighet og begrensning som det en fartøysjef i Forsvaret må forholde seg til?

Begrunnelse

I nevnte forskrift, § 3-2 heter det "Ved ambulanseflyging og flyging i redningsoppdrag kan minstekravene til flysikt og avstand til skyer fravikes såfremt dette er absolutt påkrevet for å utføre oppdraget og fartøysjefen mener at flygingen kan gjennomføres på en sikker og forsvarlig måte uten fare for annen lufttrafikk" Denne unntaksbestemmelsen gir, etter mitt skjønn, adgang til å operere utenfor regelverket når det er særlige situasjoner som tilsier det. Videre er det jo et faktum at et sivilt helikopter reddet mannskapet på Kamaro for snart en uke siden, fordi Forsvarets Sea King ikke kunne løse oppdraget.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Sivilt og militært regelverk legger til rette for ulik operativ fleksibilitet for søk og redning, Sivile redningsfartøy må forholde seg til det sivile luftfartsregelverket, Disse

bestemmelsene bygger i stor grad på EU-regelverk utgitt av Det Europeiske Flysikkerhetsbyrået (EASA), samt Luftfartstilsynets reguleringer, som oppstiller strenge krav til flygning. Militær flygning er unntatt fra EU-regelverket, Gjennom det særskilte regelverket for militær luftfart er Forsvaret gitt større fleksibilitet til å gjennomføre redningsoperasjoner også under krevende forhold. Dette følger både av bestemmelsene for militær luftfart (BML), mannskapets treningsstandard og tekniske krav til luftfartøyet mv. Forskrift om lufttrafikkregler S 3-2 gir riktignok en utvidet adgang for sivilt opererte redningsfartøy til å utføre ambulanse- og redningsoppdrag i nærmere angitte situasjoner, Disse situasjonene begrenser seg imidlertid til at minstekravene til flysikt og avstand til skyer kan fravikes. Bestemmelsen representerer således kun et begrenset unntak fra det sivile regelverket, og kan derfor ikke sammenlignes med Forsvarets operative fleksibilitet i redningsoppdrag.