Skriftlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:222 (2012-2013)
Innlevert: 05.11.2012
Sendt: 05.11.2012
Besvart: 08.11.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Et samboerpar i Vindafjord skulle overføre bil nummer to fra kvinnen til mannen. Svært sent i prosessen avdekket banken at dette likevel ikke var lov i henhold til hvitvaskingsloven. I mellomtiden hadde paret betalt omregistreringsavgift for bilen. Denne ble da tilbakekalt én time etter registreringen ble utført. Tollregion Oslo og Akershus har nektet å refundere avgiften på 6 512 kroner. Etter mitt syn strider vedtaket mot lovgivers intensjoner og er dårlig for skattemoralen.
Vil statsråden bidra til at dette, og lignende, vedtak endres?

Begrunnelse

Saken gjelder et samboerpar i Vindafjord kommune som skulle ha bil nummer to. Bilen med skulle da føres over fra kvinnen til mannen, det samme skulle resterende lån og forsikring. Konen hadde nemlig kjøpt en annen bil, og denne skulle nå stå i hennes navn.
Lån var innvilget, lånedokumenter signert, kjøpekontrakt var skrevet og neste steg var omregistrering før utbetaling/låneopptak kunne effektueres. Torsdag 20.09.12 var begge hos Statens vegvesen for å omregistrere. Da de skulle ringe sin bank for å bekrefte omregistrering slik at de kunne effektuere transaksjonen, fikk de da beskjed fra banken om at dette gikk på tvers av hvitvaskingsloven og at det derfor ikke var mulig. Banken har i ettertid beklaget at dette ikke ble avdekket i prosessen frem mot lånetilsagn.
Lånet var allerede innvilget og kjøpekontrakt innsendt. Etter å ha fått denne beskjeden, bar det rett tilbake til Statens vegvesen. Det hadde gått under en halvtime siden de forlot stedet. De møtte på den samme saksbehandler, og forklarte hva som hadde skjedd. Saksbehandler fortalte at hun fort kunne ordne at bilen igjen ble registrert på kvinnen, men at de med en gang måtte ringe Tollvesenet for å høre om de kunne få refundert omregistreringsavgiften. Der fikk de beskjed om at de ikke ville få refusjon, selv om registreringen ble tilbakekalt mindre enn en time etterpå.
Samboerparet benyttet sin klagerett, men den 12.10.12 avviste Tollregion Oslo og Akershus søknaden om refusjon av avgiften på kr. 6.512,-.
Dette gjelder ikke fritak for omregistreringsavgift for samboere. Den var jo allerede betalt. Saken gjelder refusjon av et beløp som ble betalt inn feilaktig og som aldri skulle finne sted.
Det er i dag en dispensasjonsadgang fra avgiftsplikten. Det er et krav at det må være et enkelttilfelle og en situasjon som ikke var overveid da avgiftsvedtaket var truffet. Etter mitt syn er det helt åpenbart at Tollregionen her burde sett at avgiften burde vært refundert. Kjøpet ble faktisk hevet og i Stortingets vedtak om tilfeller det kan gis avgiftsfritak er faktisk når kjøpet heves. Dette kjøpet ble hevet i løpet av en time. Hvordan Tollregion Oslo og Akershus kan uttale følgende ”…kan derfor ikke se at det her har oppstått et enkelttilfelle som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet.” er knapt til å tro.
Tollregionen hevder også at et annet krav er at avgiften skal få en utilsiktet virkning. Jeg vil bli svært overrasket om finansministeren hevder denne betalingen er tilsiktet og at staten skal profitere på slike saker. Etter mitt syn må klager få medhold og statsråden må sikre at tolkningspraksis følger lovgivers intensjon.
På denne bakgrunn ønsker jeg statsråden lykke til med saksbehandlingen og med et ønske om å se på forbrukernes interesser og statens interesser som sammenfallende.
Slike saker som dette setter norske skatte- og avgiftsmyndigheter i et dårlig lys, strider mot allmenn rettsoppfatning og er negativ for skattemoralen. Det kan umulig være statsrådens ønske at private tabber som korrigeres umiddelbart skal være til gunst for staten.
Omregistreringsavgiften er dessuten en ren fiskal avgift som også er særnorsk. Avgiften er heller ikke knyttet til selve saksbehandlingen.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Omregistreringsavgiften er en avgift på eierskifte av bil og betales ved omregistrering av tidligere registrerte kjøretøy. Avgiften er knyttet opp mot eieropplysningene slik disse fremkommer av det sentrale motorvognregisteret. Dette gir en enkelt fungerende avgift med lave administrative kostnader. Ulempen med slike systemer er at det gis lite rom for skjønn, og regelverket vil derfor kunne oppfattes som firkantet. I omregistreringsavgiftsregelverket er det gitt flere unntak fra avgiftsplikten. Blant annet kan man omregistrere en bil uten å betale avgift hvis det har gått mindre enn to måneder fra den forrige omregistreringen, og dersom kjøpet heves. Etter Stortingets vedtak om omregistreringsavgift § 4 er det også mulig å dispensere i tilfelle det har oppstått et enkelttilfelle eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket var truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfelle får en utilsiktet virkning.

I saken det refereres til har tollegionen avslått å frita for omregistreringsavgift. Vedtaket kan påklages til Toll- og avgiftsdirektoratet som i så fall må vurdere om noen av fritaksbestemmelsene er anvendelige, eller om den generelle dispensasjonsbestemmelsen kan komme til anvendelse. Jeg ber om forståelse for at jeg som finansminister må vise tilbakeholdenhet med å gå inn i enkeltsaker som er til behandling i underliggende etater.