Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:196 (2012-2013)
Innlevert: 31.10.2012
Sendt: 31.10.2012
Besvart: 07.11.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Staten har ingen skrupler med å ta seg til rette på privat grunn. Vann fra en veigrøft langs Fv. 825 i Skånland kommune ledes til sjøen via en bekk over en privat eiendom. Grunneieren har aldri akseptert dette. Vannet som ledes via eiendommen ødela et naust i 2010 i forbindelse med ekstremvær.
Hvorfor mener regjeringen at det er utenkelig at en grunneier i en slik situasjon skal få ulempeerstatning, og kan SVV pålegge grunneier å vedlikeholde grøften uten avtale og kompensasjon?

Begrunnelse

Statens vegvesen lagde i 1974 en grøft langs Fv. 825 med en lengde på 120-130 meter, der vann fra flere eiendommer ble ledet til en liten bekk på grunneiers tomt. Grunneier er av Statens Vegvesen pålagt å vedlikeholde grøft fra Fv. 825 i en lenge av 60-80 meter. Forhandlinger mellom grunneier og Statens Vegvesen førte ikke fram. Grunneier påberopte seg ulempeserstatning - blant annet på grunn av ulempe med vann fra veien. Det er ikke tegnet kontrakt mellom partene. I 2010 førte ekstremvær med vann fra Fv. 825 til skade på naust tilhørende grunneier. Etter skade er saken blant annet tatt opp med Statens Vegvesen. Grunneier har tilskrevet Samferdselsdepartementet to ganger, nemlig 06.01.2011 og 15.03.2012. Svaret som kom tilbake var at den aktuelle veistrekningen er en fylkesvei som Troms fylkeskommune har ansvaret for. Fylkesmannen i Trom, Svein Ludvigsen, er tilskrevet 28.08.2011 og 20.10.2011, og grunneier ble da henvist til Statens vegvesen.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Staten ved Samferdselsdepartementet kan ikke uttale seg til denne konkrete saken da den aktuelle vegstrekningen er en fylkesveg.

Staten er kun vegstyremakt for riksvegene, og fylkeskommunen er vegstyremakt for fylkesveger. Dette fremgår av vegloven § 9 andre ledd.

Det fremgår av begrunnelsen for spørsmålet at Samferdselsdepartementet to ganger har påpekt dette ved å vise til at den aktuelle vegstrekningen er en fylkesveg som Troms fylkeskommune har ansvaret for. Samferdselsdepartementet er kjent med at grunneier har skrevet til og har fått svar både fra Statens vegvesen og fra Fylkeskommunen som er vegeier. Grunneier har fått orientering om hva som er vegeiers standpunkt i saken og begrunnelsen for dette. Grunneier ser ut til å være uenig i dette standpunktet, og han godtar ikke begrunnelsen for dette. I slike saker er Sivilombudsmannen klageinstans.