Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til utviklingsministeren

Dokument nr. 15:205 (2012-2013)
Innlevert: 31.10.2012
Sendt: 01.11.2012
Besvart: 06.11.2012 av utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Statsråden har tatt til orde for at Norad skal overta program for utdanning og forskning i fattige land, fra Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) i Bergen. Dette betyr at SIU mister 13 arbeidsplasser.
Hvilke faglige, økonomiske, saklige og politiske argumenter ligger til grunn for denne beslutningen?

Begrunnelse

Det er høyst overraskende at den rødgrønne regjeringen sentraliserer statlige arbeidsplasser stikk i strid med egen politikk. Flere lokale SV-politikere reagerer sterkt på dette, også på prosessen som ser ut til å ha foregått i "lukkede rom". Det har vært flere oppslag om dette i BT den senere tid.
Beslutningen som utviklingsministeren nå tar, vil få store konsekvenser for fagmiljøet i Bergen. Beslutningen, dersom den gjennomføres, er også forunderlig, sett i sammenheng med at SIU bare for et år siden, fikk tildelt ansvaret for det nye programmet NORHED, som nå altså skal legges til Norad i Oslo.

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Svar

Heikki Eidsvoll Holmås: NORHED er et nytt kapasitetsbyggingsprogram for forskning og høyere utdanning i utviklingsland, utviklet av Norad gjennom en robust og inkluderende utviklingsprosess i samarbeid med norske og internasjonale aktører. Programmet iverksettes først i 2013. Samtidig, i perioden fram til 2015, avvikles to andre programmer som nå ligger i SIU. NORHED bygger på disse programmene, men er innholdsmessig annerledes. Bak min beslutning om at administrasjonen av dette nye programmet legges til Norad, ligger følgende vurderinger:

Bistands- og forvaltningsfaglig kompetanse:

NORHEDs hovedmål er institusjonell kapasitetsbygging i Sør. Til forskjell fra tidligere programmer, vil avtalepartner som hovedregel være institusjoner i Sør, dog skal norske institusjoner fremdeles spille en sentral rolle og kunne søke om støtte til samarbeid. Programmet vil ha vesentlig behov for bred bistandsfaglig kompetanse knyttet til kapasitetsbygging, bærekraft, avtaleinngåelse, resultatarbeid og risikostyring. Inngåelse av avtaler med partnere i Sør forutsetter juridisk kompetanse og erfaring ut over det som er nødvendig for tilsvarende avtaleinngåelse med samarbeidspartnere i Norge. På alle disse områdene har Norad en solid fag- og forvaltningskompetanse.

Tematisk spisskompetanse:

NORHED skal organiseres i delprogrammer som gjenspeiler norske utviklingspolitiske føringer. Disse områdene er: helse; utdanning; naturressurser, klima og miljø; styresett, demokrati og økonomisk utvikling; humaniora, kultur, media og kommunikasjon; og et siste med fokus på Sør Sudan. Norad har egne fagseksjoner/avdelinger med spisskompetanse for disse temaene. I tillegg vil programmet få et tydeligere fokus på resultater, anti-korrupsjon og politiske prioriterte områder gjennom Norads betydelige kompetanse på disse områdene utviklet over de seneste årene.

Synergi i Sør:

NORHED-programmet har som mål å bidra til samfunnsutvikling i sør. Programmet må dermed sees i sammenheng med nasjonale strategier og utviklingsplaner, og øvrig internasjonal innsats for å bidra til dette. Norad har gode forutsetninger, som etat direkte underlagt Utenriksdepartementet (UD) og gjennom sitt nære samarbeid med ambassadene, til å sikre synergi med andre bistandsprogrammer på landnivå, samt med myndigheter og andre lokale og internasjonale samarbeidspartnere

Mer effektiv administrasjonsmodell:

Forvaltning i Norad vil innebære færre administrasjons- og rapporteringsledd og reduserte transaksjonskostnader, og er beregnet til å utgjøre en betydelig kostnadsbesparelse. I følge Kunnskapsdepartementets (KD) utredning fra 15.08.12, har SIU i 2012 avsatt 4,5 årsverk til pågående Norad-programmer som altså fases ut de neste årene. SIU beregnet at de ville trenge 7 årsverk som grunnbemanning dersom NORHED ble lagt til dem. Opprettelsen av NORHED i Norad innebærer 5 nye stillinger. I tillegg kommer administrativ støtte begge steder. Utviklingsministeren har ansvar for at bistandsmidler administreres effektivt slik at mest mulig penger går til formålet.

Det er disse ulike kompetansedimensjonene som ligger til grunn for min vurdering om at forvaltningen av NORHED best ivaretas i Norad for å sikre at programmet er

strategisk og resultatorientert, faglig relevant og bistandsfaglig forsvarlig. Norad somorganisasjon er satt opp nettopp for å forvalte programmer av denne type.

Det er min vurdering at disse argumentene er tungtveiende for å oppnå programmets og regjeringens målsettinger om utvikling og fattigdomsbekjempelse, og at de dermed forsvarer avgjørelsen om å legge dette nye programmet til Norad.

Avgjørelsen om forvaltningen av NORHED har skjedd gjennom en langvarig prosess, der både SIU og KD har vært involvert. Til grunn for beslutningen ligger også at UD og KD, hvor SIU er underliggende etat, blitt enige om en forsvarlig finansiering som innebærer at omstillingen skjer i løpet av 2-3 år. I følge tall fra KD har SIU i perioden 2005-2012 hatt en betydelig positiv utvikling i faste ansatte, fra 39 til 75,5 årsverk.