Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:211 (2012-2013)
Innlevert: 01.11.2012
Sendt: 02.11.2012
Besvart: 07.11.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Da fiskebåten Kamaro nylig forliste i Finnmark, viste det seg at begge de to Sea King-helikoptrene stod på bakken – på grunn av motorhavari og vedlikehold. Det ble det kommersielle selskapet Bristow som måtte trå til.
Hvilke avtaler har regjeringen med private kommersielle selskaper når slike situasjoner oppstår?

Begrunnelse

Norges langstrakte kyst er en viktig del av folks hverdag. Det er både transportsystem, arbeidsplass og et sted hvor mange bruker tid på fritidsaktiviteter. Landet har ved flere anledninger vist seg å ha en svært sårbar redningstjeneste både på land og sjø. Den siste ulykken som minnet oss om at beredskapen må styrkes, er Kamaro-forliset i Finnmark. Heldigvis gikk det bra, til tross for at begge de urgamle Sea King-helikoptrene stod på bakken, grunnet motorhavari og vedlikehold.
Ifølge media stod også de to helikoptrene til det kommersielle selskapet «Bristow» på bakken, etter en nødlanding med tilsvarende helikoptre tidligere i uka. Det var allikevel de kommersielle Bristow som deltok i redningsaksjonen. Om de private, kommersielle ikke hadde bidratt når den offentlige redningstjenesten sviktet, er jeg redd Kamaro-forliset kunne ha blitt en katastrofe.
Prosessen med anskaffelse av nye redningshelikoptre ble startet i allerede 1997, da Fostervollutvalget i en stor utredning påpekte et enormt gap mellom hva Sea King-flåten er i stand til å utføre, og hva som bør forventes av fremtidens materiell.
I september 2011 behandlet Stortinget en sak om anskaffelse av nye redningshelikoptre. Anskaffelsen av nye redningshelikoptre har tatt uakseptabelt lang tid, og en frykter nå at Sea King-flåten vår kommer til å være nærmere 50 år før de nye helikoptrene er operative. Bekymringen for at forsinkelsen vil vanskeliggjøre reparasjoner og vedlikehold er betimelig, spesielt etter at også Storbritannia sluttet med denne typen helikoptre. Norge er fra og med i år det eneste landet som benytter denne helikoptertypen.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Behovet for redningshelikoptertjenester har gjennom alle år blitt dekket med de ressurser som Hovedredningssentralen til enhver tid har til disposisjon, enten de offentlig dedikerte primærressurser som Sea King, eller sivile ressurser som for eksempel Bristow-helikoptrene. I tillegg er det inngått en begrenset avtale om utførelse av redningshelikoptertjeneste på Rygge-basen for å dekke opp mens Sea King-helikopteret på denne basen deltar i kortvarig øvelsesaktivitet. Utover dette har Regjeringen i dag ingen særskilte avtaler med private selskaper på fastlandet som yter redningshelikoptertjeneste.

Den grunnleggende idé i den norske redningstjenestemodellen er at alle ressurser i Norge - statlige, fylkeskommunale, kommunale, private og frivillige – som er egnet for akuttinnsats for å redde liv, skal kunne mobiliseres for innsats i redningstjenesten. Den offentlige redningstjenesten er således organisert som et samvirke mellom en rekke offentlige etater, private selskaper og frivillige organisasjoner. Private selskaper og frivillige organisasjoner får dekket sine driftsutgifter i henhold til avtale.

At dagens SeaKing-helikoptre har betydelige driftsutfordringer er kjent. Det er slik at tekniske feil av og til oppstår. Hovedårsakene er slitasje og alder, men til tross for en utfordrende driftssituasjon er tilgjengelighetsgraden og responstiden høy over hele landet. Det skjer altså fra tid til annen at Sea King-helikoptrene ikke er tilgjengelige. Da settes alternative ressurser inn, sivile som militære.

I statsbudsjettet for 2013 fortsetter Regjeringen arbeidet for å skape mer trygghet. Regjeringen følger opp 22. juli-kommisjonens forslag til bedre beredskap. Kontrakt om kjøp av nye, moderne, allværs søk- og redningshelikoptre til Fastlands-Norge planlegges inngått i 2013. Dette er en milliardinvestering i redning og beredskap i Norge og vil gi en langt bedre redningsberedskap, gjennom bl.a. bedre rekkeviddekapasitet, raskere flyhastighet og moderne utstyr for søk, redning og luftambulanseoppdrag.

For å sikre tilstrekkelig beredskap inntil dagens fastlandsbaserte redningshelikopterflåte med Sea King-helikoptre blir erstattet med nye helikoptre,

foreslår Regjeringen å styrke redningstjenesten med 300 millioner kroner. Dette tar høyde for et økende vedlikeholdsbehov.

Det foreligger for tiden ingen konkrete planer om å etablere ytterligere avtaler med private selskaper, men jeg vil følge situasjonen nøye og iverksette forsterkningstiltak dersom dette skulle bli nødvendig.