Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:216 (2012-2013)
Innlevert: 02.11.2012
Sendt: 02.11.2012
Besvart: 09.11.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Morten Ørsal Johansen (FrP)

Spørsmål

Morten Ørsal Johansen (FrP): En 38 år gammel kurder fra Irak ble dømt til tre og et halvt års fengsel for planlegging av terror. I medhold av utlendingsloven § 68 b) og d) burde det for et forhold av denne art også blitt fattet vedtak om utvisning.
Vil statsråden ta initiativ til at intensjonen i utlendingsloven § 68 blir fulgt opp ved at den terrordømte mannen blir utvist fra Norge?

Begrunnelse

I følge VG nett 19. oktober er det ikke blitt igangsatt noen utvisningssak mot mannen til tross for at han er dømt til fengsel i tre og et halvt år for et meget alvorlig forhold. Ifølge utlendingsloven § 68 b) kan en utlending utvises når utlendingen i Norge har sonet eller er blitt ilagt straff for et forhold som kan føre til fengselsstraff i to år eller mer.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Vedkommende som spørsmålet refererer seg til, ble ved Borgarting lagmannsretts dom av 15.oktober 2012 dømt til tre års fengsel for å ha inngått terrorforbund, og for å ha forsøkt å medvirke til tilvirkning av sprengstoff.

Slike straffbare forhold som saken omhandler kan gi grunnlag for utvisning etter utlendingsloven. I saker som gjelder terrorbestemmelser i straffelovgivningen vil det også være grunnlag for å vurdere sakene opp mot utlendingslovens bestemmelser om utvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser. Jeg viser i denne sammenheng til departementets rundskriv GI 4/2011.

I den aktuelle saken er utvisningsspørsmålet ennå ikke behandlet. Den avsagte dommen i er ikke rettskraftig. Ankefristen utløper den 14. november 2012. Jeg kan derfor ikke gå nærmere inn på vurderingen av denne saken.

I utvisningssaker er det i utgangspunktet er UDI som vurderer utvisningsspørsmålet etter at sakene er forberedt av politiet. Herunder vurderer UDI om utvisning vil være uforholdsmessig eller om utlendingen er vernet mot utvisning på grunn av forbudet i utlendingsloven og den europeiske menneskerettskonvensjon mot å sende noen tilbake til dødsstraff eller umenneskelig behandling mv.

I saker som berører grunnleggende nasjonale interesser, følger det imidlertid av utlendingsloven at departementet kan gripe inn med instruks om utvisningsspørsmålet. Det finnes også rutiner som sikrer at departementets involvering i aktuelle enkeltsaker alltid blir vurdert.

Jeg ønsker ikke i forkant å fastslå hvilke beslutninger som vil bli truffet i denne enkeltsaken som ennå ikke er rettskraftig.