Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:217 (2012-2013)
Innlevert: 02.11.2012
Sendt: 05.11.2012
Besvart: 12.11.2012 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Er statsråden enig i at Soria Moria-erklæringen forhindrer helseforetakene i å utrede alternative lokaliseringer ved bygging av nye sykehusbygg, og vil statsråden motsette seg konsekvensutredning dersom Helse Nord setter i gang en slik utredning?

Begrunnelse

Helse Nord begrunner sin opprettholdelse av dagens sykehusstruktur i Vest-Finnmark, og nei til en konsekvensutredning og samfunnsøkonomisk analyse før bygging av et nytt sykehus i Hammerfest, med at regjeringen ved Soria Moria-erklæringen ikke åpner for å utrede alternative løsninger og lokaliseringer.
Dette til tross for store demografiske endringer og endringer i befolkningssammensetningen i Vest Finnmark.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: I regjeringsplattformen fra 2009 åpner regjeringen for at de enkelte sykehus skal kunne gjøre andre arbeidsoppgaver enn i dag. Sykehus skal gi et mer spesialisert tilbud - samtidig som dagens desentraliserte sykehustilbud skal opprettholdes. Regjeringen er fremdeles klar på at ingen lokalsykehus skal legges ned. Samtidig har vi åpnet for at det i noen tilfeller vil det bli bygd nye sykehus som erstatter flere gamle sykehus som ligger i nærheten, som for eksempel i Østfold.

Representanten spør konkret om Soria-Moria-erklæringen er til hinder for at helseforetakene utreder alternative lokaliseringer ved bygging av nye sykehus, og om Helse Nord RHF kan gjennomføre konsekvensutredninger. Generelt utreder helseforetakene alternative løsninger og eventuelt ny lokalisering for sine nye investeringsprosjekter. Når det gjelder konsekvensutredninger er dette en utredning som er hjemlet i plan- og bygningsloven, hvor det framgår at bl.a. konsekvenser for samfunn og miljø skal vurderes.

Som orientert om i brev av 19. oktober 2012 utarbeider helseforetakene utviklingsplaner. Her vektlegges hvordan tjenestetilbudet bør utvikles for å hensynta framtidens utfordringsbilde – og deretter vurderes hvordan byggene skal utformes/lokaliseres for å møte denne utviklingen. Helse Nord RHF skal utarbeide slike planer for Vest-Finnmark, men løsninger på Altas utfordringer er ikke å avvikle tilbud som er etablert andre steder i fylket. Det etablerte tilbudet i Finnmark må trygges samtidig som nye tjenester kan etableres.

Helse Nord RHF har ansvar for å sikre nødvendig helsetjenester til alle som bor i helseregionen. I dag tilbys spesialisthelsetjenester i Alta, uten at dette skjer i ”sykehus”. Helse Nord RHF har planer for utvidelse for tilbudet i Alta, uten at dette skal gå på bekostning av helsetilbudet i andre deler av fylket. Dette arbeidet skjer i samarbeid med Alta kommune.