Skriftlig spørsmål fra Else-May Norderhus (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:221 (2012-2013)
Innlevert: 02.11.2012
Sendt: 05.11.2012
Besvart: 19.11.2012 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Else-May Norderhus (A)

Spørsmål

Else-May Norderhus (A): EUs regelverk rundt differensiert arbeidsgiveravgift er under revidering.
Hvordan ser statsråden på dette arbeidet fra Norge sin side med tanke på framdrift og debatt rundt innplassering og kriterier?

Begrunnelse

Etter dialog med mange kommuner, mener jeg det er viktig å være proaktiv med tanke på revisjonen av EUs regelverk knyttet til differensiert arbeidsgiveravgift. Dette er noe av det viktigste distriktspolitiske virkemiddelet vi har, og at vi nå må benytte den muligheten vi har til å se på både kriteriene som ligger til innplassering, og til status på de ulike kommunene.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Arbeidet med å utvikle et nytt regelverk for regionalstøtte, herunder differensiert arbeidsgiveravgift for perioden 2014-2020, ble igangsatt i EU-kommisjonen i begynnelsen av 2011. I januar 2012 sendte Kommisjonen ut et såkalt ”non-paper” med forslag til ”byggesteiner” i de nye retningslinjene. I dette dokumentet foreslås det ingen endringer i dagens kriterier (fotnote) om lav befolkningstetthet og fleksibilitet i anvendelsen i disse kriteriene, som er helt sentrale for vår ordning med differensiert arbeidsgiveravgift.

På et administrativt konsultasjonsmøte mellom Kommisjonen, medlemslandene og EFTA-EØS-landene i februar i år, bekreftet Kommisjonen dette. Heller ikke under Open Days, der kommissæren for konkurransepolitikk, Joaquin Almunia, og kommissæren for regionalpolitikk, Johannes Hahn, satt i panelet i en diskusjon om ”Konkurranse, statsstøtte og regionalpolitikk”, kom det signaler om endringer i kriteriene for å kunne videreføre differensiert arbeidsgiveravgift.

Arbeidet med nye retningslinjer har blitt betydelig forsinket i Kommisjonen. De siste signalene er at utkast til nytt regelverk vil foreligge i desember 2012. Etter planen skal regelverket vedtas av Kommisjonen i mai/juni 2013.

Etter at Kommisjonen har vedtatt regelverket, vil ESA vedta regelverket for de tre EFTA-EØS-landene. Etter at regelverket er vedtatt, vil notifisering og forhandlinger med ESA finne sted. Notifiseringsprosedyren må avsluttes i løpet av 2013 for at ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift skal kunne videreføres innenfor rammen av nytt regelverk etter 2013.

Dersom Kommisjonen viderefører dagens regelverk, vil befolkningstetthet og befolkningsnedgang være sentrale kriterier for hvilke kommuner som vil omfattes av ordningen etter 2013. Departementet er opptatt av at kommuner med samme utfordringer skal likebehandles og at den geografiske avgrensningen av differensiert arbeidsgiveravgift skal gjenspeile de reelle utfordringene ulike regioner har. Når retningslinjene er vedtatt, vil regjeringen starte dialogen med ESA om innplassering av kommuner i ulike soner basert på de kriterier som er gitt.

Regjeringen vil arbeide for å videreføre en aktiv distrikts- og regionalpolitikk innenfor EØS-rammen. For Norge er den differensierte arbeidsgiveravgiften et svært viktig og målrettet distriktspolitisk virkemiddel. Dette er et arbeid som blir tett fulgt opp av Kommunal- og regionaldepartementet, i nært samarbeid med Finansdepartementet. Arbeidet prioriteres høyt inntil retningslinjene er vedtatt og forhandlingene med ESA er avsluttet i 2013.

Fotnote:

Dagens regelverk åpner for at driftsstøtte (som differensiert arbeidsgiveravgift) kan gis til de minst befolkede regionene med befolkningsnedgang, dvs. færre enn åtte innbyggere per kvadratkilometer på NUTS II-nivå, samt sammenhengende tilgrensende områder.