Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:226 (2012-2013)
Innlevert: 05.11.2012
Sendt: 05.11.2012
Besvart: 12.11.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Hvordan stiller statsråden seg til at ledelsen i Hordaland politidistrikt ikke har klart å oppfylle påleggene som Arbeidstilsynet har påpekt, og mener statsråden at å "drive rovdrift" på egne ansatte er god personalpolitikk når ansatte ikke får spist, gått på toalettet, og etterforskere blir satt til operativ ordenstjeneste uten våpengodkjenning og om dette er en lederstil man ønsker å ha i politiet?

Begrunnelse

I Bergens Tidende av 1. november 2012 er det en artikkel som omtaler arbeidssituasjonen i Hordaland politidistrikt. I artikkelen kommer det fram at politiledelsen ikke har fulgt opp 6 pålegg fra Arbeidstilsynet, ett år etter at inspeksjonen var foretatt. Ansatte føler at de ikke får gjort jobben sin godt nok, de må avvise publikum, får ikke fulgt opp saker fordi de mangler ressurser, rekker ikke å ta pauser, spise eller gå på toalettet. Dette er en situasjon som er i ferd med å gå på helsa løs for mange ansatte, og til tross for at det er ett år siden inspeksjonen, har politiledelsen ventet i nærmere ett år før de har satt i gang en kartleggingsprosess, og har bedt om en utsettelsesfrist fordi de ikke har klart å gjøre noe med dette tidligere.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg kan innledningsvis opplyse at spørsmålet fra stortingsrepresentant Reiertsen har vært forelagt Politidirektoratet og politimesteren i Hordaland.

Bakgrunnen for påleggene fra Arbeidstilsynet var at Arbeidstilsynet Vestlandet i september og oktober i fjor gjennomførte et tilsyn ved politidistriktets driftsenheter Austevoll, Sotra Askøy og Øygarden, Bergen vest og Bergen sentrum. Politidistriktet mottok varsel om pålegg 13. februar og ga tilsvar til Arbeidstilsynet før svarfrist 15. april.

De seks påleggene fra Arbeidstilsynet ble gitt tidlig i mai. I samme tidsrom ble det ansatt ny HMS-rådgiver i politidistriktet. Grunnet bl.a. kort tid til oppstart ferieavvikling ble det ikke nedsatt arbeidsgruppe/koordineringsgruppe før i august da ferieavviklingen i hovedsak var avsluttet. I tiden har det vært stor aktivitet som bl.a. har omfattet dialog med Arbeidstilsynet og møter i koordineringsgruppen. Videre har driftsenhetene arbeidet med å etablere en plattform for det videre arbeid med oppfølging av påleggene. Det har i dette arbeidet vist seg å være ytterligere behov for kartlegging mv og det har tatt tid å kvalitetssikre at utgangspunktet for oppfølgingsarbeidet har vært godt nok.

Jeg har ellers fått opplyst at det allerede skjer mye i arbeidet med forbedringer av arbeidsmiljøet og politidistriktets operative kapasitet. Som eksempel nevnes opptrappingsplan for økt bemanning, innkjøp av nytt og bedre verneutstyr, utstrakt skifte av nye og sikrere kjøretøy og ferdigstillelse av plan for kompetanseutvikling. En rekke arbeidsgrupper jobber med ulike tema som turnuslister, metodeforbedringer og forsterking av utsatte og belastende funksjoner som for eksempel arbeidet i operasjonssentralen.

Når politidistriktet har søkt Arbeidstilsynet om utsettelse med inntil en måned, har dette ikke noe med evne eller vilje til å prioritere arbeidet med et forbedret arbeidsmiljø, men en konsekvens av den kompleksitet som ligger i arbeidet med å forbedre arbeidsmiljøet i en stor og mangeartet organisasjon som Hordaland politidistrikt.

Jeg vil avslutningsvis bemerke at jeg har tillit til at politimesteren og ledelsen for øvrig i et samarbeid med vernetjeneste, arbeidsmiljøutvalg og tillitsvalgte klarer å oppfylle målene og påleggene på arbeidsmiljøområdet.