Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:228 (2012-2013)
Innlevert: 05.11.2012
Sendt: 06.11.2012
Besvart: 13.11.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Oslo politiets spaningsgruppe for etterlyste personer viser til at deres arbeid er blitt nedprioritert og at det nå kun er en spaner igjen i aktiv tjeneste. Dette til tross for at de kan vise til svært gode resultater. I Oslo er det hele 3 600 etterlyste. En liten omprioritering av noen få erfarne tjenestemenn kan bidra til at etterlyste kriminelle blir innhentet og sendt til soning eller utvist fra landet.
Vil statsråden nå ta initiativ til at spaningen mot etterlyste personer blir intensivert?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg kan innledningsvis opplyse at spørsmålet har vært forelagt Politidirektoratet som igjen har forelagt det for Oslo politidistrikt.

Oslo politidistrikt arbeider på mange ulike måter med å finne og pågripe ettersøkte. Dette er også nødvendig, fordi dette arbeidet kan ikke alene gjøres av en spaningsgruppe. Alle personer som blir innbrakt til arresten blir kontrollert opp mot etterlystregisteret. Det samme gjøres med personer som blir bortvist i de åpne rusmiljøene, ved trafikkontroller, utlendingskontroller og ellers i den daglige tjenesten. I tillegg avdekker Oslo politidistrikt etterlyste personer i sosiale medier og i alle tilgjengelige dataregistre.

Representanten Asmyhr viser i sitt spørsmål til Oslopolitiets spaningsgruppe for etterlyste personer. Dette er en gruppe som arbeider med å finne ettersøkte. Personspaningen består i dag av 3 personer.

Oslo politidistrikt opplyser at de allerede har iverksatt et arbeid for å effektivisere søk etter ettersøkte. Av de 3300 personene som er etterlyst ved Oslo politidistrikt, kartlegges nå hvor mange av disse som befinner seg i Oslo og i Norge. I tillegg kartlegges sakenes status, hva de er etterlyst for, foreldelse m.v.

Jeg er glad for at politiet selv har initiert et arbeid for å effektivisere søk etter ettersøkte og ser derfor ikke et behov for noe ytterligere initiativ fra min side i denne saken.