Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:256 (2012-2013)
Innlevert: 12.11.2012
Sendt: 12.11.2012
Besvart: 19.11.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Oslo Politidistrikt etterlyser innføring av hurtigdomstol hvor utenlandske kriminelle kan fremstilles svært raskt for pådømming av saken slik at de kan sendes rett til soning. Erfaringen er at mange utenlandske kriminelle unnlater seg straffeforfølgning, samtidig vil dette også sende et sterkt signal til utlendinger om at Norge tar kriminalitet på alvor og at det ikke vil lønne seg å reise til Norge.
Vil statsråden nå følge opp forslaget fra Oslo Politidistrikt og innføre en ordning med hurtigdomstol?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg ser at det kan være ulike utfordringer når man skal pådømme og fullbyrde saker mot personer med utenlandsk statsborgerskap og uten fast bopel i Norge. Men jeg ser ikke uten videre at den beste løsningen er å opprette en egen hurtigdomstol. Å velge særordninger for å ta hånd om utfordringer innen kriminalitetsbekjempelsen har vært vurdert i ulike sammenhenger, uten at man har funnet det hensiktsmessig å gå til et slikt skritt. Lovbestemte krav til forberedelse og gjennomføring av en straffesak gjelder for alle, også for denne gruppen. De skal kunne anke en eventuell straffedom, og eventuelt tas hånd om av kriminalomsorgen. Det er derfor ikke gitt at en eventuell hurtigdomstol alene vil kunne bøte på de problemene politiet peker på.

Også av prinsipielle grunner anser jeg det som viktig å beholde de alminnelige domstolers autoritet og allsidighet. Hensynet til rettslikhet er viktig og en forutsetning for dette er en mest mulig enhetlig domstolstruktur med alminnelige domstoler.

Jeg mener vi er i stand til å behandle denne gruppen på en effektiv måte og samtidig ivareta rettsikkerheten til den enkelte, innenfor dagens regelverk. Vi har flere eksempler på at det gjennom et lokalt basert samarbeid mellom politi, påtalemyndighet, domstol og kriminalomsorg gjennomføres rask etterforsking med påfølgende pådømmelse og eventuell umiddelbar soning innenfor dagens gjeldende regelverk.