Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:229 (2012-2013)
Innlevert: 06.11.2012
Sendt: 07.11.2012
Besvart: 12.11.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Vil kunnskapsministeren sørge for at MARKOM2020 får mandat til å utvide antall fullverdige medlemmer fra fire til fem, slik at Universitetet i Nordland blir innlemmet i MARKOM2020 som det femte medlemmet?

Begrunnelse

MARKOM2020 er et samarbeidsprosjekt innen maritim profesjonsutdanning og er finansiert av Regjeringen under «Stø Kurs» satsningen.
De involverte institusjonene i prosjektet er:

- Høgskolen i Vestfold
- Høgskolen Stord/Haugesund
- Høgskolen i Ålesund
- Universitetet i Tromsø

Målet med MARKOM2020 er kompetanseheving, arbeidsfordeling, bedre rammevilkår og økt forskning.
Det er i prosjektet også etablert et begynnende samarbeid med de 14 maritime fagskolene for å få til overgangsordninger mellom fagskole og høgskole/universitet.
Med etableringen av årsstudium i «Maritim økonomi og ledelse» ved Universitetet i Nordland fra og med høsten 2012, forventet igangsetting av Bachelor i Nautikk, Maritim økonomi og ledelse høsten 2013, og etablering av Bodø maritime campus i samarbeid med Bodin maritime fagskole og Nordland fylkeskommune, er også Universitetet i Nordland blitt en sentral aktør innen maritim utdanning.
Dette bør tilsi at Universitetet i Nordland tas opp som den 5. involverte høyere utdanningsinstitusjonen i MARKOM2020-prosjektet. Dette vil være svært viktig for den videre utvikling av maritim utdanning i nord. I tillegg har Universitetet i Nordland en kompetanse innenfor nordområdesatsing, ledelses og økonomifagene som vil bli et verdifullt supplement inn i MARKOM2020.
Universitetet i Nordland er fra og med høsten 2012 etablert med maritime studier.
Det foreligger konkrete planer for igangsetting av nye Bachelorstudier fra og med høsten 2013.
Universitetet i Nordland bør derfor bli det 5. medlemmet i MARKOM2020-prosjektet.
Dette vil være viktig for den videre nordområdesatsingen.
Universitetet i Nordland har spesiell kompetanse innen nordområdesatsing, ledelse og økonomi, som vil kunne bli et viktig supplement til MARKOM2020.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Ivar Kristiansen der han spør om jeg vil sørge for at MARKOM2020 får mandat til å utvide antall fullverdige medlemmer fra fire til fem, slik at Universitetet i Nordland blir innlemmet i MARKOM2020 som det femte medlemmet.

MARKOM2020-prosjektet som startet opp 1. januar 2011, er et samarbeidsprosjekt innen maritim profesjonsutdanning. Prosjektet startet med de fire høyere utdanningsinstitusjonene som gir bachelorgrad i maritim utdanning – Høgskolen i Vestfold (HiVe), Høgskolen Stord/Haugesund (HSH), Høgskolen i Ålesund (HiÅ) og Universitetet i Tromsø (UiT). Det hadde sitt utspring i regjeringens maritime strategi ”Stø kurs” og MARUT-utvalgets anbefalinger i rapporten ”Maritim profesjonsutdanning – forslag til ny nasjonal struktur for maritim offisersutdanning”. Siden starten har partnerne blitt enige om utvikling av spesialisering og ansvar, og jobber videre med å implementere dette inn i bachelorutdanningen. Det er igangsatt utvikling av forskning innenfor disse områdene for å sikre at spesialiseringene støtter næringslivets framtidige behov og for at institusjonene skal kunne levere opp mot visjonen til prosjektet. MARKOM2020s visjon for norsk maritim utdanning i 2020 er: Utdanningen overgår næringens og myndighetenes krav til operativ kompetanse innenfor stadig mer komplekse konstruksjoner, systemer og operasjoner i skipsfarten.

Fra 2012 er også alle de 14 maritime fagskolene innlemmet i prosjektet. Målet er å få til et løft for fagskolene og utvikle bedre overganger mellom fagskole- og bachelorutdanningen, samt på sikt utvikle et operativt samarbeid mellom institusjoner der det er hensiktsmessig.

I 2012 støttet departementet MARKOM2020-prosjektet med 18,5 millioner kroner, og i oppstartsåret fikk prosjektet 13,6 millioner kroner.

Prosjektet er et forpliktende samarbeid mellom de fire etablerte uh-institusjonene som har maritime profesjonsstudier, og som utdanner sjøoffiserer med bachelorgrad. Universitetet i Nordland (UiN) er ikke en sertifikatgivende institusjon og har ikke maritime profesjons-utdanninger utover et maritimt årsstudium. Hvis UiN ønsker å etablere et bachelorstudium innen maritim utdanning, bør universitetet, som alle andre institusjoner innenfor maritim profesjonsutdanning, forholde seg til de nasjonale utfordringene. I MARUT-rapporten står det bl.a.: Maritim profesjonsutdanning på fagskole- og høyskolenivå som kvalifiserer til sjøkaptein og maskinsjef, bør legges under maksimum fire regionale utdanningssentre som organiseres til høyere utdanningsinstitusjoner som i dag gir høyere maritim profesjonsutdanning.

Videre i MARUT-rapporten står det at det er for mange institusjoner som utdanner sjøoffiserer, og at utdanningene bør konsentreres og konsolideres. UiN må i den sammenheng forholde seg til den nasjonale SAK(samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon)-prosessen i MARKOM2020-prosjektet. De fire uh-institusjonene har som oppgave å samordne sine regioner: HiVe (Sørøst), HSH (Sørvest), HiÅ (Nordvest) og UiT (Nord). UiN tilhører region Nord med UiT som koordinator og en eventuell etablering av en maritim bachelorutdanning bør ses i sammenheng med den regionale utviklingsprosessen.

MARKOM2020-prosjektet har kommet i gang etter dialog mellom de høyere utdanningsinstitusjonene og Kunnskapsdepartementet. Prosjektet har ikke fått føringer som begrenser antall institusjoner som er med. Hvordan prosjektet ønsker å organisere seg og hvem som skal sitte i styringsgruppen, har jeg ikke lagt føringer for og det ønsker jeg heller ikke å gjøre.