Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:249 (2012-2013)
Innlevert: 08.11.2012
Sendt: 09.11.2012
Besvart: 15.11.2012 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Hvem mener statsråden har foreldreansvaret for barna i de såkalte rettesakene per dags dato - forutsatt at far ikke har etablert farskap etter forskrift, og mor/fars ektefelle ikke har stebarns adoptert?

Begrunnelse

Undertegnede viser til svar på spørsmål nr. 159 (2012-2013). Som statsråden er kjent med er det 10 barn som nå er i de såkalte rettesakene i den pågående surrogatidebatten. I den forbindelse stilles følgende oppfølgingsspørsmål.

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Svar

Inga Marte Thorkildsen: Jeg har hele tiden lagt til grunn at partene i ”rettesakene” så lenge sakene er stilt i bero, for alle praktiske formål vil være legitimert til å ivareta barnas behov i det daglige. Eventuelle omsorgspersoner som mener at dette ikke er tilstrekkelig, må vurdere om det er behov for å ta kontakt med Overformynderiet for å få oppnevnt en verge for barnet. Veiledningsgruppen som nå er etablert (se nedenfor) kan bistå partene i ”rettesakene” også på dette punkt.

De fleste er enige om at barnets beste tilsier at barna i ”rettesakene” som allerede er i Norge, sikres juridisk. Bestemmelsene i barne- og adopsjonslovgivningen tilbyr løsninger for de aller fleste. Jeg legger til at forslag til midlertidig lov om overføring av foreldreskap som har vært på høring, er rettet inn mot de få tilfeller som ikke lar seg løse etter gjeldende rett, og er videre utformet blant annet i samsvar med de prinsipper som ligger til grunn i barneloven – herunder mater-est prinsippet og prinsippet om at det bare kan etableres ett farskap til ett og samme barn.

Midlertidig lov om overføring av foreldreskap vil om kort tid legges fram for Stortinget. Denne vil sammen med gjeldende rett og midlertidig forskrift 23. mai 2012 om anerkjennelse av farskap fastsatt i utlandet, gi et godt grunnlag for at ”rettesakene” kan løses. De berørte familiene vil motta informasjon fra Skatteetaten om dette. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet forsterker i den forbindelse veiledningstilbudet til familiene i samarbeid med Finansdepartementet ved å etablere en særskilt veiledningsgruppe. Veiledningsgruppen, bestående av en representant fra hver av de tre etatene, skal gi direkte og personlig bistand til de som ønsker det, herunder veiledning om regelverk, saksgang og utfylling av søknader. Etter min oppfatning ligger nå forholdene til rette for å løse ”rettesakene” – til barnas beste.