Skriftlig spørsmål fra Kari Storstrand (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:264 (2012-2013)
Innlevert: 13.11.2012
Sendt: 14.11.2012
Besvart: 20.11.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Kari Storstrand (FrP)

Spørsmål

Kari Storstrand (FrP): Det sentrale hovedverneombudet for kriminalomsorgen (SHVO), sendte fredag 9. november 2012 et brev til til KSF v/ekspedisjonssjefen hvor hun stanser farlig arbeide i kriminalomsorgen jf. AML § 6.3.
Kan statsråden redegjøre for de praktiske konsekvensene dette vil få for bemanning i fengslene, herunder aspiranter i praksis?

Begrunnelse

Avgjørelsen fra det sentrale hovedverneombudet for kriminalomsorgen (SHVO) åpner ikke for overgangsordninger men trer umiddelbart i kraft.
Jeg mener dette vil kunne skape en uholdbar bemanningssituasjon rundt om i norske fengsler. Da det vil være for lite faglig utdannet personell vil en fort få problemer med å dekke opp antall vakter i turnus, dette kan fort komme i strid med AML.
I denne sammenheng ønsker jeg redegjørelse fra statsråden om hvor mange årsverk det er i manko pr. i dag for å sikre forsvarlig bemanning og med dagens utdanningtempo, og når en kan forvente å oppnå full bemanningsdekning av faglært personell i alle norske fengsler.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) har orientert meg om at Arbeidstilsynet i brev til KSF 14.11.2012 opphevet SHVOs stansingsvedtak av 9.11.2012. Med bakgrunn i de tiltak KSF har skissert i sitt brev 13.11.2012 til Arbeidstilsynet, ser ikke Arbeidstilsynet at lovens vilkår for å iverksette stans av farlig arbeid foreligger på et nasjonalt og generelt nivå. Driften går dermed som normalt.