Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:270 (2012-2013)
Innlevert: 14.11.2012
Sendt: 15.11.2012
Besvart: 22.11.2012 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Et universelt utformet samfunn bør ikke bare sørge for tilgjengelighet, men færrest mulig hindringer for funksjonshemmede. Jeg viser til Romerikes Blad 13.11, hvor en representant for Norges Handikapforbund etterlyser bedre ankomst- og parkeringsmuligheter ved Ahus.
Hvorfor må det være fortauskanter i sykehusområdet når det hindrer fremkommelighet for mange, og vil statsråden sørge for at det raskt blir foretatt utbedringer ved Ahus når det gjelder parkerings- og ankomstmulighetene for funksjonshemmede?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Helse- og omsorgsdepartementet har de siste årene fått flere innspill til hvordan parkeringsforholdene bør organiseres ved landets sykehus. Enkelte av disse har dreid seg om parkering for særskilte grupper. Etter oppdrag fra departementet utarbeidet de regionale helseforetakene forslag til hvordan parkeringstilbudet burde håndteres. Parkeringssituasjonen ved sykehusene ble kartlagt og vurdert i rapport av 24. november 2008 til departementet. I rapporten ble det gitt anbefalinger i 13 punkter for hvordan parkeringstilbudet bør organiseres for sykehusene hvor det også er flere punkter som gjelder parkeringsforholdene for funksjonshemmede.

Dette ble fulgt opp i foretaksmøtene for 2009 der det ble stilt krav om at de regionale helseforetakene skulle legge rapporten til grunn for organisering av parkeringstilbudet ved sykehusene.

Det er innhentet informasjon fra Helse Sør-Øst RHF om situasjonen for de funksjonshemmede på Ahus, og det orienteres her om at det er rikelig med plasser for funksjonshemmede ved flere av inngangene på sykehuset. Blant annet er det 24 plasser på parkeringsplassen som ligger nærmest hovedinngangen og pasienthotellet. Det informeres videre om at det under planlegging og oppbygging av nye Ahus var oppnevnt et eget brukerutvalg som fungerte som rådgivere. Brukerutvalget besto av medlemmer oppnevnt av pasientorganisasjonene som behandlet en rekke saker om bygg og uteanlegg. På nye Ahus ble det lagt vekt på å finne løsninger som oppfylte målet om universell utforming, som blant annet skal sikre fremkommelighet for funksjonshemmede. Utenomhusplanen er godkjent av planmyndigheten i Lørenskog kommune.

Når det gjelder bruken av fortauskanter, så skal dette være en praktisk løsning for å skille trafikkarealer for biltrafikk fra de områder hvor det er gangtrafikk. Hvis disse fjernes vil risikoen for påkjørsler øke betraktelig. Dessuten tror en at å fjerne fortauskanter vil kunne skape et uryddig trafikkbilde og føre til at biltrafikk kommer for nær inngangspartiene. Det er imidlertid nedsenkede partier i fortauene i nærheten av alle innganger til sykehuset. Disse gir mulighet for fremkommelighet både for rullestolbrukere og andre transporter som må trilles. Stoppsone for henting og levering med taxi er plassert like ved disse rampene. Jeg har for øvrig fått opplyst at Ahus vil ta en gjennomgang av skilting og merking for forhindre at parkerte biler bidrar til nedsatt fremkommelighet ved disse nedsenkede områdene.